Nápověda pro HP Deskjet 5440 Printer series

background image

HP Deskjet 5400 series

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

background image

Upozorn

ě

ní spole

č

nosti

Hewlett-Packard

Informace obsažené v tomto
dokumentu mohou být zm

ě

n

ě

ny bez

p

ř

edchozího upozorn

ě

ní.

Všechna práva vyhrazena.
Kopírování, úpravy

č

i p

ř

eklad tohoto

dokumentu bez p

ř

edchozího

písemného souhlasu spole

č

nosti

Hewlett-Packard jsou až na výjimky
vyplývající ze zákon

ů

o autorském

právu zakázány.
Záruky vyplývající z prohlášení
týkající se jednotlivých produkt

ů

a

služeb HP se vztahují pouze na tyto
produkty a služby. Nic zde uvedené
nelze chápat jako vyplývající nebo
dopl

ň

ující záruku. Spole

č

nost Hewlett-

Packard nenese odpov

ě

dnost za

technické nebo redak

č

ní chyby nebo

výpadky v tomto textu.

Ochranné známky

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows
jsou registrované ochranné známky
spole

č

nosti Microsoft Corporation.

TrueType je ochranná známka
spole

č

nosti Apple Computer, Inc.

registrovaná v USA.
Adobe, AdobeRGB a Acrobat jsou
ochranné známky spole

č

nosti Adobe

Systems Incorporated.
Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Typografické konvence

V uživatelské p

ř

íru

č

ce se používají

následující typografické konvence:

Termíny

Tiskárna HP Deskjet m

ů

že být n

ě

kdy

nazývána jen jako

tiskárna HP

nebo

tiskárna

.

Upozorn

ě

ní a varování

Ozna

č

ení

Upozorn

ě

uvádí text

upozor

ň

ující na možné poškození

tiskárny HP Deskjet nebo jiného
za

ř

ízení. P

ř

íklad:

Upozorn

ě

Nedotýkejte

se inkoustových trysek
tiskové kazety ani m

ě

d

ě

ných

kontakt

ů

. Dotyk m

ů

že

zp

ů

sobit ucpání trysek,

selhání p

ř

ísunu inkoustu

nebo nespolehlivost
elektrických kontakt

ů

.

Ozna

č

ení

Pozor

uvádí text varující

p

ř

ed nebezpe

č

ím poran

ě

ní obsluhy

nebo dalších osob. P

ř

íklad:

Upozorn

ě

Nové ani

použité tiskové kazety
nenechávejte v dosahu d

ě

tí.

Usnadn

ě

ní p

ř

ístupu

Tiskárna Hewlett-Packard obsahuje

ř

adu funkcí, které usnad

ň

ují p

ř

ístup

postiženým uživatel

ů

m.

Zrakové postižení

Software tiskárny vychází vst

ř

íc

uživatel

ů

m se zrakovým postižením

nebo zhoršeným vid

ě

ním a umož

ň

uje

využívat možnosti a funkce
usnadn

ě

ní p

ř

ístupu opera

č

ního

systému Windows. Podporuje také
nejdokonalejší pomocné technologie,
jako nap

ř

íklad

č

tecí za

ř

ízení z

monitoru,

č

tecí za

ř

ízení pracující s

Braillovým písmem a aplikace
umož

ň

ující p

ř

evod hlasu do textové

podoby. Pro barvoslepé uživatele jsou
barevná tla

č

ítka a karty použité v

softwaru a na tiskárn

ě

opat

ř

eny

jednoduchými texty nebo štítky, které
vyjad

ř

ují odpovídající postup.

Pohybové postižení

Uživatelé s pohybovým postižením
mohou ovládat funkce softwaru
tiskárny prost

ř

ednictvím p

ř

íkaz

ů

z

klávesnice. Software také podporuje
funkce pro usnadn

ě

ní p

ř

ístupu

opera

č

ního systému Windows, jako

nap

ř

íklad Jedním prstem, Ozvu

č

ení

kláves, Filtrování kláves a Myš
klávesnicí. Dví

ř

ka, tla

č

ítka, zásobníky

papíru a vodítka papíru tiskárny
mohou ovládat uživatelé s omezenou
silou a dosahem.