HP Deskjet 5440 Printer series - Tlačítka a kontrolky

background image

ítka a kontrolky

Tla

č

ítka tiskárny slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny, ke zrušení tiskové úlohy a k

restartování tiskové úlohy. Kontrolky tiskárny umož

ň

ují vizuální kontrolu stavu tiskárny.

1 Tla

č

ítko napájení s kontrolkou

2 Tla

č

ítko Zrušit tisk

3 Tla

č

ítko Pokra

č

ovat s kontrolkou

4 Kontrolky rozhraní PictBridge

Tla

č

ítko a kontrolka napájení

K zapnutí a vypnutí tiskárny slouží tla

č

ítko napájení. Zapnutí tiskárny po stisknutí

tohoto tla

č

ítka m

ů

že trvat n

ě

kolik sekund.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

7

background image

1 Tla

č

ítko napájení

Jestliže kontrolka napájení bliká, tiskárna pracuje.

Upozorn

ě

K zapnutí a vypnutí tiskárny vždy používejte tla

č

ítko napájení.

Vypínání a zapínání tiskárny pomocí napájecího kabelu, stabilizátoru proudu
nebo vypína

č

e u zásuvky m

ů

že zp

ů

sobit poruchu tiskárny.

Tla

č

ítka Zrušit tisk a Pokra

č

ovat

Tiskárna obsahuje také tla

č

ítko a kontrolka Zrušit tisk a Pokra

č

ovat.

1 Tla

č

ítko Zrušit tisk

2 Tla

č

ítko Pokra

č

ovat s kontrolkou

Stisknutím tla

č

ítka Zrušit tisk zrušíte aktuální tiskovou úlohu.

Kontrolka Pokra

č

ovat bliká, pokud je pot

ř

eba provést ur

č

itý zásah (nap

ř

íklad vložit

papír nebo odstranit uvíznutý papír). Po odstran

ě

ní problému pokra

č

ujte v tisku

stisknutím tla

č

ítka Pokra

č

ovat.

Kapitola 3

8

HP Deskjet 5400 series

background image

Kontrolky rozhraní PictBridge

Zapojte fotoaparát podporující PictBridge do rozhraní PictBridge na tiskárn

ě

pomocí

kabelu USB. Pak m

ů

žete tisknout digitální fotografie.

1 Kontrolka p

ř

ipojení

2 Kontrolka chyby

Pokud je fotoaparát p

ř

ipojen správn

ě

, rozsvítí se zelená kontrolka p

ř

ipojení. P

ř

i tisku z

fotoaparátu budou kontrolky napájení a p

ř

ipojení na tiskárn

ě

nep

ř

etržit

ě

svítit. Pokud

fotoaparát nepodporuje rozhraní PictBridge nebo není p

ř

epnutý do režimu PictBridge,

bliká oranžová kontrolka chyby.