HP Deskjet 5440 Printer series - Informace o recyklaci pro Evropskou unii

background image

Informace o recyklaci pro Evropskou unii

D

ů

ležité informace o recyklaci pro naše zákazníky v Evropské unii:

Z d

ů

vodu

ochrany životního prost

ř

edí musí být tento produkt recyklován po skon

č

ení jeho

životnosti p

ř

edepsaným zp

ů

sobem. Níže vyobrazený symbol ozna

č

uje, že tento

produkt by nem

ě

l být vyhozen do b

ě

žného odpadu. P

ř

edejte produkt k odborné

likvidaci autorizované sb

ě

rn

ě

v okolí vašeho p

ů

sobišt

ě

. Další informace týkající se

navrácení a recyklace produkt

ů

HP obecn

ě

naleznete na webu

www.hp.com/hpinfo/

globalcitizenship/environment/recycle/index.html

.

Spot

ř