HP Deskjet 5440 Printer series - Recyklace

background image

Recyklace

Pot

ř

eba budoucího recyklování byla vzata v úvahu již p

ř

i vývoji této tiskárny. Po

č

et

druh

ů

materiálu byl omezen na minimum, aniž by to bylo na úkor správné funk

č

nosti a

spolehlivosti výrobku. Tiskárna byla zkonstruována tak, aby se od sebe nesourodé
materiály snadno odd

ě

lily. Spony a jiná spojení lze jednoduše nalézt, jsou snadno

p

ř

ístupné a lze je odstranit pomocí b

ě

žných nástroj

ů

. D

ů

ležité

č

ásti byly

zkonstruovány tak, aby v p

ř

ípad

ě

nutné opravy byly snadno p

ř

ístupné a

demontovatelné.

Balení tiskárny:

Balicí materiál pro tuto tiskárnu byl zvolen tak, aby poskytoval

maximální ochranu p

ř

i co nejnižších nákladech ve snaze minimalizovat dopad na

životní prost

ř

edí a usnadnit recyklování. Pevná konstrukce tiskárny HP Deskjet

p

ř

ispívá ke snížení spot

ř

eby balicích materiál

ů

a snižuje možnost poškození tiskárny.

Plastové sou

č

ásti:

Všechny hlavní druhy plastických hmot a plastové sou

č

ásti jsou

ozna

č

eny podle mezinárodních norem. Všechny plastové sou

č

ásti použité p

ř

i výrob

ě

krytu a šasi jsou technicky recyklovatelné a obsahují jeden polymer.

90

HP Deskjet 5400 series

background image

Životnost výrobku:

Aby m

ě

la tiskárna HP Deskjet co nejdelší životnost, spole

č

nost

Hewlett-Packard nabízí následující možnosti:

Prodloužená záruka:

Podrobnosti naleznete v referen

č

ní p

ř

íru

č

ce, která se

dodává s tiskárnou.

Náhradní díly a spot

ř

ební materiál

jsou k dispozici po omezenou dobu od

ukon

č

ení výroby.

Vrácení výrobku:

Informace o vrácení tohoto výrobku spole

č

nosti Hewlett-

Packard po uplynutí jeho životnosti získáte na webu

www.hp.com/recycle

.

Informace o vrácení prázdných tiskových kazet HP naleznete v tématu

Recyklace

tiskových kazet

.

Poznámka

Rozší

ř

ená záruka a možnosti vrácení produktu nejsou

k dispozici ve všech zemích/oblastech.