HP Deskjet 5440 Printer series - Recyklace tiskových kazet

background image

Recyklace tiskových kazet

Zákazníci, kte

ř

í mají zájem o recyklaci originálních tiskových kazet HP, se mohou

č

astnit programu sb

ě

ru a recyklace inkoustových kazet (HP Planet Partner

Program). Spole

č

nost HP tento program nabízí ve více zemích/oblastech než

kterýkoli výrobce inkoustových kazet na sv

ě

t

ě

. Tento program poskytuje zákazník

ů

m

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

91

background image

spole

č

nosti Hewlett-Packard bezplatnou službu, která p

ř

edstavuje ekologicky

výhodné

ř

ešení pro tyto produkty po skon

č

ení jejich životnosti.

Chcete-li se do programu zapojit, postupujte podle sm

ě

rnic uvedených na webovém

serveru spole

č

nosti HP

www.hp.com/recycle

. Tato služba není k dispozici ve všech

zemích/oblastech. Zákazníci mohou být požádáni o jméno, telefonní

č

íslo a adresu.

Originální metody recyklace spole

č

nosti Hewlett-Packard jsou velmi citlivé na

cizorodé materiály. Z toho d

ů

vodu se nep

ř

ijímají kazety od jiných výrobc

ů

. Výsledné

produkty recykla

č

ního procesu jsou použity p

ř

i výrob

ě

nových produkt

ů

a spole

č

nost

Hewlett-Packard musí zajistit, aby bylo složení materiálu konzistentní. Proto
recyklujeme pouze originální kazety HP. Tento program se netýká dopl

ň

ovaných kazet.

Vrácené kazety jsou demontovány a p

ř

em

ě

n

ě

ny na suroviny, které se dále použijí v

dalších pr

ů

myslových odv

ě

tvích p

ř

i výrob

ě

nových produkt

ů

. Z materiál

ů

získaných

recyklací tiskových kazet HP se vyrábí nap

ř

. automobilové díly, m

ě

d

ě

né dráty,

ocelové desky, vzácné kovy používané v elektronickém pr

ů

myslu a také se používají

p

ř

i výrob

ě

mikro

č

ip

ů

. Spole

č

nost Hewlett-Packard m

ů

že v závislosti na modelu

recyklovat až 65 % hmotnosti materiálu tiskové kazety. Zbývající díly, které nelze
recyklovat (inkoust, p

ě

na a kompozitní díly), se likvidují zp

ů

sobem šetrným k

životnímu prost

ř

edí.

Kapitola 14

92

HP Deskjet 5400 series