HP Deskjet 5440 Printer series - Obsah

background image

Obsah

1

Za

č

ínáme

...............................................................................................................4

2

Speciální funkce

...................................................................................................5

3

Úvodní pokyny

......................................................................................................6

Funkce tiskárny......................................................................................................6
Tla

č

ítka a kontrolky ................................................................................................7

Zásobníky papíru....................................................................................................9
Tiskové kazety......................................................................................................13
Režim záložního inkoustu.....................................................................................14

4

P

ř

ipojení k tiskárn

ě

............................................................................................15

USB......................................................................................................................15

ť

ové p

ř

ipojení....................................................................................................15

5

Tisk fotografií

......................................................................................................16

Tisk fotografií bez okraj

ů

...................................................................................... 16

Tisk fotografií s okrajem........................................................................................ 18
Technologie HP Real Life.....................................................................................19
Tisková kazeta pro fotografický tisk......................................................................20
PhotoREt..............................................................................................................21
Maximální rozlišení...............................................................................................21
Další nastavení barev...........................................................................................22
Exif Print...............................................................................................................22
Skladování a manipulace s fotografickým papírem..............................................23
Úspora pen

ě

z p

ř

i tisku fotografií...........................................................................23

Další fotografické projekty....................................................................................24
Sdílení fotografií s p

ř

áteli a rodinnými p

ř

íslušníky................................................24

6

Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu

...........................................................25

Rozhraní PictBridge..............................................................................................25
Tisk p

ř

es rozhraní PictBridge................................................................................25

7

Tisk jiných dokument

ů

.......................................................................................27

Elektronická pošta................................................................................................27
Dopisy..................................................................................................................28
Dokumenty...........................................................................................................29
Obálky..................................................................................................................30
Letáky...................................................................................................................31
Blahop

ř

ání............................................................................................................33

Pohlednice............................................................................................................34
Pr

ů

hledné fólie......................................................................................................35

Štítky....................................................................................................................35
Kartoté

č

ní lístky a jiná média malých rozm

ě

r

ů

.....................................................36

Brožury.................................................................................................................37
Plakáty..................................................................................................................39
Nažehlovací fólie..................................................................................................40

8

Tipy pro tisk

........................................................................................................42

Zkratky pro tisk.....................................................................................................42
Rychlý nebo ekonomický tisk................................................................................42
B

ě

žný tisk.............................................................................................................43

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

1

background image

Tisk prezentace....................................................................................................43
Tisk ve stupních šedé...........................................................................................43
Ur

č

ení výchozího nastavení pro tiskárnu..............................................................43

Výb

ě

r kvality tisku.................................................................................................44

Nastavení po

ř

adí stránek...................................................................................... 45

Tisk více stránek na jeden list papíru...................................................................45
Náhled tisku..........................................................................................................45
Nastavení uživatelského formátu papíru............................................................... 46
Výb

ě

r typu papíru.................................................................................................46

Rychlá nastavení tisku úlohy................................................................................46
Oboustranný tisk...................................................................................................47
Zm

ě

na velikosti dokumentu .................................................................................50

Vodoznaky............................................................................................................51

9

Software tiskárny

................................................................................................53

Dialogové okno Vlastnosti tiskárny.......................................................................53
Nápov

ě

da Co to je?..............................................................................................53

Okno Stav inkoustu..............................................................................................54
Stažení aktualizací softwaru tiskárny....................................................................54

10 Údržba

.................................................................................................................56

Instalace tiskových kazet......................................................................................56
Nastavení funkce automatického vypnutí.............................................................59
Zarovnání tiskových kazet....................................................................................60
Kalibrace barev.....................................................................................................60
Kalibrace kvality tisku...........................................................................................60
Automatické

č

išt

ě

ní tiskových kazet.....................................................................61

Tisk zkušební stránky...........................................................................................61
Ov

ěř

ení p

ř

ibližné hladiny inkoustu........................................................................61

Údržba sk

ř

ín

ě

tiskárny..........................................................................................62

Odstran

ě

ní inkoustu z pokožky a od

ě

vu...............................................................62

Ru

č

č

išt

ě

ní tiskových kazet................................................................................62

Údržba tiskových kazet.........................................................................................63
Panel nástroj

ů

tiskárny.........................................................................................64

11 Odstra

ň

ování problém

ů

.....................................................................................66

Tiskárna netiskne.................................................................................................66
Uvíznutý papír......................................................................................................67
Problémy s papírem.............................................................................................68
Tiskárna nekomunikuje.........................................................................................69
Potíže s tiskovou kazetou.....................................................................................70
Fotografie se netisknou správn

ě

...........................................................................72

Potíže s rozhraním PictBridge..............................................................................74
Kvalita tisku je nízká.............................................................................................76
Dokument je vytišt

ě

n nesprávn

ě

...........................................................................77

Problémy s dokumenty bez okraj

ů

........................................................................78

Chybová hlášení...................................................................................................83
Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají.......................................................................85
Dokument se tiskne pomalu.................................................................................87
Problém p

ř

etrvává................................................................................................87

12 Spot

ř

ební materiál

..............................................................................................88

Papír.....................................................................................................................88
Kabely USB..........................................................................................................88

2

HP Deskjet 5400 series

background image

13 Technické údaje

..................................................................................................89

Technické údaje tiskárny......................................................................................89

14 Informace o ochran

ě

životního prost

ř

edí

.........................................................90

Prohlášení o ochran

ě

životního prost

ř

edí.............................................................90

Recyklace tiskových kazet....................................................................................91

Rejst

ř

ík

.......................................................................................................................93

Obsah

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

3

background image

1

Za

č