HP Deskjet 5440 Printer series - Chybová hlášení

background image

Chybová hlášení

Hlášení „Došel papír“

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárn

ě

došel papír, postupujte podle následujících

pokyn

ů

.

Došlo k chyb

ě

p

ř

i zápisu na port USB.

Tiskárna patrn

ě

nep

ř

ijímá správná data z jiného za

ř

ízení nebo rozbo

č

ova

č

e USB.

P

ř

ipojte tiskárnu p

ř

ímo k portu USB po

č

íta

č

e.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

83

background image

Nelze zahájit obousm

ě

rnou komunikaci nebo Tiskárna nereaguje

Tiskárna patrn

ě

není schopna s po

č

íta

č

em komunikovat, protože kabel USB je p

ř

íliš

dlouhý.
Pokud se objeví toto chybové hlášení, zkontrolujte, zda není kabel USB delší než 5
metr

ů

.

Hlášení o nesprávné tiskové kazet

ě

Tiskárna m

ů

že tisknout pouze pokud jsou nainstalovány správné tiskové kazety.

Zobrazí-li se hlášení, že není použita správná tisková kazeta,

postupujte podle

následujících pokyn

ů

.

Hlášení problému s tiskovou kazetou

Pokud se zobrazí hlášení, že nastaly potíže s tiskovou kazetou, m

ů

že být tisková

kazeta vadná. Postupem podle

následujících pokyn

ů

tyto potíže vy

ř

ešte.

Vozík tiskových kazet je zablokovaný

Pokud se tiskárna zasekne p

ř

i tisku dokumentu, postupujte podle

t

ě

chto pokyn

ů

Tisková kazeta je na nesprávné stran

ě

Pokud se zobrazí toto chybové hlášení, je tisková kazeta nainstalována na nesprávné
stran

ě

kolébky tiskových kazet.

T

ř

íbarevnou tiskovou kazetu vždy instalujte do

levé

kolébky tiskové kazety.

Č

ernou nebo fotografickou tiskovou kazetu instalujte do

pravé

kolébky tiskové kazety.

Tiskne se v režimu záložního inkoustu

Když tiskárna zjistí, že je nainstalována jen jedna tisková kazeta, p

ř

epne se tiskárna

do režimu záložního inkoustu. Tento režim tisku umož

ň

uje tisknout pouze s jednou

tiskovou kazetou, ale tisk je pomalejší a je ovlivn

ě

na kvalita tiskových výstup

ů

.

Pokud se zobrazí hlášení o režimu záložního inkoustu a v tiskárn

ě

jsou nainstalovány

ob

ě

tiskové kazety, zkontrolujte, zda byla z obou tiskových kazet odstran

ě

na

ochranná plastová páska. Pokud plastová páska zakrývá kontakty tiskové kazety,
tiskárna nem

ů

že detekovat, že je tisková kazeta nainstalována.