HP Deskjet 5440 Printer series - Dokument je vytištěn nesprávně

background image

Dokument je vytišt

ě

n nesprávn

ě

Text a obrázky jsou nesprávn

ě

zarovnány

Jsou-li text a obrázky na výtisku nesprávn

ě

zarovnány, prove

ď

te

zarovnání

tiskových

hlav.

Dokument se tiskne mimo st

ř

ed nebo našikmo

1.

Zkontrolujte, zda je papír správn

ě

vložen v zásobníku.

2.

Zkontrolujte, zda vodítko papíru doléhá t

ě

sn

ě

k okraji papíru.

3.

Znovu vytiskn

ě

te dokument.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

77

background image

Č

ásti dokumentu chybí nebo jsou vytišt

ě

ny na nesprávném míst

ě

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a potvr

ď

te nastavení následujících

možností:

Karta

Nastavení

Úpravy

Orientace

: Zkontrolujte správnou orientaci.

Papír/Kvalita

Formát

: Zkontrolujte správný formát papíru.

Efekty

Zv

ě

tšit na stránku

: Vyberte m

ěř

ítko pro text a

grafiku na stránce.

Pokud

č

ásti dokumentu nadále chybí, bylo nastavení tiskárny pravd

ě

podobn

ě

p

ř

epsáno nastavením tisku v aplikaci. Vyberte odpovídající nastavení tisku v aplikaci.

Obálka se tiskne pod úhlem

1.

P

ř

ed vložením obálky do tiskárny zasu

ň

te chlope

ň

do obálky.

2.

Ov

ěř

te, zda je vodítko papíru posunuto t

ě

sn

ě

k okraji obálky.

3.

Znovu vytiskn

ě

te obálku.

Dokument neodpovídá novému nastavení tisku

Nastavení tiskárny je pravd

ě

podobn

ě

jiné než nastavení tisku v aplikaci. Vyberte

p

ř

íslušná nastavení tisku v aplikaci.