HP Deskjet 5440 Printer series - Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

background image

Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

Význam signalizace kontrolek

Kontrolky tiskárny informují o stavu za

ř

ízení.

1

Kontrolka napájení

2

Kontrolka Pokra

č

ovat

Kontrolka napájení bliká

1 Kontrolka napájení

Pokud kontrolka napájení bliká, je tiskárna p

ř

ipravena tisknout. Jakmile tiskárna

obdrží všechna data, kontrolka p

ř

estane blikat.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

85

background image

Kontrolka Pokra

č

ovat bliká

1 Kontrolka Pokra

č

ovat

Pokud kontrolka Pokra

č

ovat bliká, zkontrolujte následující skute

č

nosti:

V tiskárn

ě

pravd

ě

podobn

ě

došel papír.

Vložte papír do vstupního zásobníku a stiskn

ě

te tla

č

ítko

Pokra

č

ovat

.

Mohlo dojít k uvíznutí papíru.
Postupujte podle pokyn

ů

pro

odstran

ě

ní uvíznutého papíru

.

Jsou použity

správné tiskové kazety

pro tuto tiskárnu a tyto kazety jsou

správn

ě

nainstalovány

.

V tiskové kazet

ě

z

ř

ejm

ě

dochází inkoust

.

Pokud v tiskové kazet

ě

dochází inkoust, zvažte vým

ě

nu této tiskové kazety.

Tiskárna pravd

ě

podobn

ě

p

ř

estala reagovat.

Chcete-li obnovit

funk

č

nost tiskárny

postupujte podle následujících pokyn

ů

.

Ob

ě

kontrolky blikají

Pravd

ě

podobn

ě

je t

ř

eba tiskárnu restartovat.

1.

Stisknutím tla

č

ítka

Napájení

tiskárnu vypn

ě

te. Dalším stisknutím tla

č

ítka

Napájení

tiskárnu op

ě

t zapn

ě

te.

Pokud kontrolky nep

ř

estanou blikat, p

ř

ejd

ě

te na krok 2.

2.

Stisknutím tla

č

ítka

napájení

tiskárnu vypn

ě

te.

3.

Odpojte napájecí kabel tiskárny ze zásuvky.

4.

Napájecí kabel tiskárny znovu zapn

ě

te do zásuvky.

5.

Tla

č

ítkem

napájení

zapn

ě

te tiskárnu.

Kapitola 11

86

HP Deskjet 5400 series