HP Deskjet 5440 Printer series - Tiskárna netiskne

background image

Tiskárna netiskne

Ov

ěř

te následující skute

č

nosti

Pokud tiskárna netiskne, zkontrolujte následující skute

č

nosti:

Tiskárna je p

ř

ipojena ke zdroji napájení.

Kabely jsou

ř

ádn

ě

p

ř

ipojeny.

Tiskárna je zapnutá.

Jsou použity

správné tiskové kazety

pro tuto tiskárnu a tyto kazety jsou

správn

ě

nainstalovány

.

Papír nebo jiné médium je správn

ě

vloženo v zásobníku.

Kryt tiskárny je zav

ř

ený.

Zadní p

ř

ístupová dví

ř

ka jsou p

ř

ipevn

ě

na.

Zkontrolujte kontrolky tiskárny

Kontrolky tiskárny informují o stavu za

ř

ízení a varují uživatele p

ř

ed možnými problémy.

Další informace naleznete v tématu

Kontrolky tiskárny svítí nebo blikají

.

Zkontrolujte zapojení kabel

ů

tiskárny

Pokud je kabel tiskárny p

ř

ipojen k rozbo

č

ova

č

i USB, mohlo dojít ke konfliktu tisku.

Existují dva zp

ů

soby

ř

ešení konfliktu:

P

ř

ipojte kabel rozhraní USB tiskárny p

ř

ímo k po

č

íta

č

i.

B

ě

hem tisku nepoužívejte jiná za

ř

ízení USB p

ř

ipojená k tomuto rozbo

č

ova

č

i.

66

HP Deskjet 5400 series

background image

Kontrola tiskové fronty

Tiskárna netiskne, pokud je v tiskové front

ě

pozastavená tisková úloha. Pozastavenou

tiskovou úlohu m

ů

žete v tiskové front

ě

obnovit podle následujících pokyn

ů

:

1.

V systému Windows 2000 klepn

ě

te na tla

č

ítko

Start

, poté na možnost

Nastavení

a poté klepn

ě

te na možnost

Tiskárny

. V systému Windows XP klepn

ě

te na

tla

č

ítko

Start

a poté klepn

ě

te na možnost

Tiskárny a faxy

.

2.

Poklepejte na název tiskárny HP Deskjet.

3.

Klepn

ě

te na nabídku

Tiskárna

a poté na možnost

Pozastavit tisk

.

4.

Klepn

ě

te znovu na nabídku

Tiskárna

a poté na možnost

Stornovat všechny

dokumenty

.

5.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Ano

.

6.

Klepn

ě

te na nabídku

Tiskárna

a poté na možnost

Obnovit tisk

.

7.

Pokud jsou v seznamu stále n

ě

jaké dokumenty, restartujte po

č

íta

č

.

8.

Pokud jsou po restartu po

č

íta

č

e stále v seznamu dokumenty, zopakujte kroky 1–6.

Pokud tiskárna stále netiskne

1.

Vyberte téma, které nejlépe vystihuje daný problém:

Uvíznutý papír

Hlášení o nedostatku papíru

Tiskárna vysunuje papír

Tiskárna nekomunikuje

2.

Pokud tiskárna nadále netiskne, vypn

ě

te a znovu zapn

ě

te po

č

íta

č

.