HP Deskjet 5440 Printer series - Uvíznutý papír

background image

Uvíznutý papír

P

ř

i odstra

ň

ování uvíznutého papíru postupujte podle t

ě

chto pokyn

ů

:

1.

Stiskn

ě

te tla

č

ítko

Pokra

č

ovat

.

Pokud se uvíznutý papír nevysune, p

ř

ejd

ě

te k následujícímu kroku.

2.

Vypn

ě

te tiskárnu.

3.

Sejm

ě

te zadní p

ř

ístupová dví

ř

ka. Oto

č

te rukoje

ť

doprava a dví

ř

ka vytáhn

ě

te.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

67

background image

4.

Odstra

ň

te veškerý papír z vnit

ř

ního prostoru tiskárny jeho vytažením ze zadní

č

ásti tiskárny.

Tisknete-li štítky, zkontrolujte, zda se štítky b

ě

hem pr

ů

chodu tiskárnou neodlepily.

5.

Nasa

ď

te bezpe

č

n

ě

zadní p

ř

ístupová dví

ř

ka.

6.

Pokud uvíznutý papír nelze odstranit ze zadní

č

ásti tiskárny, zvedn

ě

te kryt

tiskárny, odstra

ň

te uvíznutý papír z p

ř

ední

č

ásti tiskárny a kryt op

ě

t sklopte.

Upozorn

ě

Opatrn

ě

odstra

ň

te uvíznutý papír, p

ř

i vyjímání papíru z

p

ř

ední

č

ásti by mohlo dojít k poškození tiskárny.

7.

Zapn

ě

te tiskárnu a stiskn

ě

te tla

č

ítko

Pokra

č

ovat

.

8.

Znovu vytiskn

ě

te dokument.

Poznámka

Pokud k uvíznutí papíru dochází

č

asto, zkuste použít papír s

vyšší gramáží. Technické údaje o gramáži naleznete v referen

č

ní p

ř

íru

č

ce.