HP Deskjet 5440 Printer series - Rejstřík

background image

Rejst

ř

ík

A

adaptivní osv

ě

tlení 20

aktualizace, stažení softwaru
tiskárny 54
aktualizace softwaru tiskárny,
stažení 54

B

barevný tón 22
b

ě

žný tisk 43

Č

č

išt

ě

sk

ř

í

ň

tiskárny 62

tiskových kazet
automaticky 61
tiskových kazet ru

č

n

ě

62

D

další fotografické projekty 24
digitální fotografie 19
dokument se tiskne pomalu

je otev

ř

eno více aplikací 87

požadavky na systém 87
režim záložního inkoustu
87
software tiskárny je
zastaralý 87
tisknou se složité
dokumenty 87
vybrán režim Maximální
rozlišení 87

duplexní tisk 47

E

Exif Print 22

F

fotografické projekty 24
fotografický papír, skladování a
manipulace 23
fotografie

další projekty 24
sdílení 24
sdílení online 24

fotografie, digitální 19

funkce automatického
vypnutí 59
funkce tiskárny 6

H

hlášení chybného umíst

ě

tiskové kazety 71
hlášení potíží s tiskovou
kazetou 71
hlášení Tisk v režimu
záložního inkoustu 71
HP Image Zone 24
HP Instant Share 24

CH

chybová hlášení

hlášení o nedostatku
papíru 84

I

Image Zone

Stažení 55

inkoust, odstran

ě

ní z pokožky

a od

ě

vu 62

instalace tiskových kazet 56
Instant Share 24

J

jas 22

K

kalibrace barev 60
kalibrace kvality tisku 60
karta Zkratky pro tisk 42
kontrolky

kontrolka napájení 7
kontrolka napájení bliká 85
kontrolka Pokra

č

ovat 8

kontrolka Pokra

č

ovat

bliká 86
PictBridge 9
všechny kontrolky blikají 86

kontrolky tiskárny blikají 85
kvalita tisku 44
kvalita tisku, kalibrace 60

M

maximální rozlišení 21

N

náhled tisku 45
nápov

ě

da Co to je 53

nastavení 53
nastavení tisku

další nastavení barev 22
výchozí nastavení 43
zm

ě

na 53

nedostatek inkoustu 61
nesprávná tisková kazeta 70

O

oboustranný tisk 47
odstran

ě

ní efektu

č

ervených

o

č

í 20

odstran

ě

ní inkoustu z pokožky

a od

ě

vu 62

odstra

ň

ování problém

ů

č

ásti dokumentu chybí

nebo jsou vytišt

ě

ny na

nesprávném míst

ě

78

dokument neodpovídá
novému nastavení tisku 78
dokument se tiskne mimo
st

ř

ed nebo našikmo 77

dokument se tiskne
pomalu 87
hlášení chybného umíst

ě

tiskové kazety 71
hlášení o nedostatku
papíru 84
hlášení potíží s tiskovou
kazetou 71
hlášení Tisk v režimu
záložního inkoustu 71
chybn

ě

vytisknutý

dokument 77
chybová hlášení 83
inkoustové šmouhy 80
kontrolka napájení bliká 85
kontrolka Pokra

č

ovat

bliká 86

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

93

background image

na fotografii se objevují
vodorovné

č

áry 73

nesprávná tisková kazeta
70
nízká kvalita tisku 76
obálka se tiskne pod
úhlem 78
obraz se tiskne pod
úhlem 80
pokyny k tisku bez okraj

ů

78
potíže s rozhraním
PictBridge 74
problémy s tiskem bez
okraj

ů

78

problémy s tiskem
fotografií 72
pruhy a chyb

ě

jící

č

áry 76

p

ř

íliš málo inkoustu na

stránce 77
p

ř

íliš mnoho inkoustu na

stránce 77
skvrny na fotografii 79
text a obrázky jsou
nesprávn

ě

zarovnány 77

tiskárna nekomunikuje 69
tiskárna nepodává papír 68
tiskárna netiskne 66
tiskárna vysunuje papír 68
tisk je vybledlý 76
tisk prázdných stránek 76
tisk více stránek
sou

č

asn

ě

69

uvíznutý papír 67
všechny kontrolky blikají 86
zbyte

č

ný okraj na

fotografii 82

okno Stav inkoustu 54
ostrost 20

P

panel nástroj

ů

64

panel nástroj

ů

tiskárny 64

PictBridge

kontrolky 9

pokyny k tisku bez okraj

ů

78

po

ř

adí stránek, nastavení 45

potíže s rozhraním PictBridge
74
problémy s tiskem fotografií

barevné odstíny jsou
nesprávné 72

č

ást fotografie je vybledlá

73
ov

ěř

ení nastavení tisku 72

prohlášení o ochran

ě

životního

prost

ř

edí 90

p

ř

ibližná hladina inkoustu 61

R

recyklace

tiskové kazety 91

režim záložního inkoustu 14
rozlišení, maximální 21
rychlá nastavení tisku úlohy 46
Rychlý nebo ekonomický tisk
42

S

sdílení fotografií s p

ř

áteli a

rodinnými p

ř

íslušníky 24

ť

ové p

ř

ipojení 15

SmartFocus 20
software HP Image Zone

Stažení 55

spot

ř

eba energie 91

sytost 22

T

technologie Real Life 19
tipy pro tisk 42
tisk

b

ě

žný tisk 43

blahop

ř

ání 33

brožury 37
další fotografické projekty
24
digitální fotografie 19
dokumenty 29
dopisy 28
e-maily 27
Exif Print 22
fotografie 16
fotografie bez okraj

ů

16

fotografie s okrajem 18
kartoté

č

ní lístky a jiná

média malých rozm

ě

r

ů

36

kvalita tisku 44
letáky 31
maximální rozlišení 21
náhled tisku 45
nastavení po

ř

adí stránek

45
nastavení tisku 53

nažehlovací fólie 40
obálky 30
oboustranný tisk 47
optimalizované rozlišení
4800 x 1200 21
PhotoREt 21
plakáty 39
pohlednice 34
pr

ů

hledné fólie 35

rychlá nastavení tisku
úlohy 46
rychlý nebo ekonomický 42
s jednou tiskovou
kazetou 14
stupn

ě

šedé 43

štítky 35
tipy 42
tisk prezentace 43
uživatelský formát papíru
46
více stránek na jeden list
papíru 45
vodoznaky 51
výb

ě

r typu papíru 46

vysoká kvalita 21
z digitálního fotoaparátu 25
zm

ě

na velikosti

dokument

ů

50

tiskárna nekomunikuje 69
tiskárna nepodává papír 68
tiskárna netiskne 66
tiskárna vysunuje papír 68
tisk blahop

ř

ání 33

tisk brožur 37
tisk dokument

ů

29

tisk dopis

ů

28

tisk e-mail

ů

27

tisk fotografií

fotografie bez okraj

ů

16

fotografie s okrajem 18
úspora pen

ě

z 23

tisk kartoté

č

ních lístk

ů

36

tisk leták

ů

31

tisk nažehlovací fólie 40
tisk obálek 30
tisková kazeta pro fotografický
tisk 20
tiskové kazety

automatické

č

išt

ě

ní 61

informace o objednání 61
instalace 56
použití v tiskárn

ě

13

recyklace 91

94

HP Deskjet 5400 series

background image

ru

č

č

išt

ě

ní 62

tisková kazeta pro
fotografický tisk 20
typová

č

ísla 56

údržba 63
uchování 63
vým

ě

na 13

zarovnání 60

tisk plakátu 39
tisk pohlednic 34
tisk prezentace 43
tisk pr

ů

hledných fólií 35

tisk p

ř

es rozhraní PictBridge 25

tisk s použitím technologie
PhotoREt 21
tisk štítk

ů

35

tisk ve stupních šedé 43
tla

č

ítka

tla

č

ítko napájení 7

tla

č

ítko Pokra

č

ovat 8

tla

č

ítko Zrušit tisk 8

typografické konvence v
p

ř

íru

č

ce 2

typ papíru, výb

ě

r 46

U

údržba

sk

ř

í

ň

tiskárny 62

tiskové kazety 63

Upozorn

ě

ní spole

č

nosti

Hewlett-Packard 2
USB

kabel 88
p

ř

ipojení k tiskárn

ě

15

usnadn

ě

ní p

ř

ístupu 2

uvíznutý papír 67
uživatelský formát papíru 46

V

vlastnosti tiskárny 53
vodítko papíru 10
vodoznaky 51
vstupní zásobník 10
vyhlazování 20
výchozí nastavení tisku 43
výstupní zásobník 11

Z

zarovnání tiskových kazet 60
zásobníky papíru

rozkládání zásobník

ů

papíru 9

skládání zásobník

ů

papíru 12
Vstupní zásobník 10
Výstupní zásobník 11

zjasn

ě

ní fotografie 20

zkušební stránka, tisk 61
zm

ě

na velikosti dokument

ů

50

Rejst

ř

ík

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

95

background image

96

HP Deskjet 5400 series