HP Deskjet 5440 Printer series - Rychlá nastavení tisku úlohy

background image

Rychlá nastavení tisku úlohy

Rychlá nastavení tisku úlohy umož

ň

ují tisknout s využitím

č

asto používaných

nastavení tisku nebo tato nastavení uložit.
Pokud nap

ř

íklad

č

asto tisknete na obálky, m

ů

žete vytvo

ř

it tiskovou úlohu, která

obsahuje nastavení formátu papíru, kvality tisku a orientace, které b

ě

žn

ě

používáte

pro obálky. Po vytvo

ř

ení takovéto tiskové úlohy jednoduše vyberete tuto úlohu p

ř

i

každém tisku na obálky a nemusíte všechny tyto volby nastavovat zvláš

ť

.

Poznámka

Software tiskárny m

ů

že uchovat až 25 rychlých nastavení tisku

úlohy.

Kapitola 8

46

HP Deskjet 5400 series

background image

M

ů

žete vytvo

ř

it vlastní tiskovou úlohu nebo použít jednu ze speciáln

ě

p

ř

ipravených

tiskových úloh dostupných v rozevíracím seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy.

Použití rychlého nastavení tisku úlohy

P

ř

i používání rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

V horní

č

ásti v

ě

tšiny karet se zobrazí rozevírací seznam Rychlá nastavení tisku

úlohy.

2.

P

ř

ejd

ě

te k seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

na libovolné kart

ě

, na které

se zobrazí.

3.

V tomto rozevíracím seznamu klepn

ě

te tiskovou úlohu, kterou chcete použít.

4.

Klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Poznámka

Chcete-li obnovit výchozí nastavení tisku, klepn

ě

te v rozevíracím

seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

na možnost

Výchozí nastavení

tisku

a poté klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Vytvo

ř

ení rychlého nastavení tisku úlohy

P

ř

i vytvá

ř

ení rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Vyberte možnosti, které chcete do nové tiskové úlohy zahrnout.

3.

P

ř

ejd

ě

te k seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

na libovolné kart

ě

, na které

se zobrazí.

4.

Do rozevíracího seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

zadejte název nové

tiskové úlohy a poté klepn

ě

te na tla

č

ítko

Uložit

.

Rychlé nastavení tisku úlohy bude p

ř

idáno do seznamu.

Poznámka

Pokud do tiskové úlohy p

ř

idáte další možnosti, musíte ji

p

ř

ejmenovat a poté klepnout na tla

č

ítko

OK

.

Odstran

ě

ní rychlého nastavení tisku úlohy

P

ř

i odstra

ň

ování rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

V horní

č

ásti v

ě

tšiny karet se zobrazí rozevírací seznam Rychlá nastavení tisku

úlohy.

2.

P

ř

ejd

ě

te k seznamu

Rychlá nastavení tisku úlohy

na libovolné kart

ě

, na které

se zobrazí.

3.

V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a
klepn

ě

te na tla

č

ítko

Odstranit

.

Poznámka

N

ě

která rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit.