HP Deskjet 5440 Printer series - Změna velikosti dokumentu

background image

na velikosti dokumentu

Pomocí software tiskárny m

ů

žete:

Tisk dokumentu na formát papíru odlišný od formátu, pro který je p

ř

ipraven.

Zmenšení nebo zv

ě

tšení textu a obrázk

ů

na vytišt

ě

né stránce.

Tisk na r

ů

zné formáty papíru

Tuto funkci lze použít pro tisk dokumentu, který je ur

č

en pro ur

č

itý daný formát papíru,

na papír jiného formátu. To m

ů

že být užite

č

né, pokud nemáte po ruce správný formát

papíru.
Vytvo

ř

íte-li nap

ř

íklad dokument, který je ur

č

en pro papír formátu Letter, ale nemáte

tento formát k dispozici, m

ů

žete dokument vytisknout na papír libovolného jiného

formátu.

Kapitola 8

50

HP Deskjet 5400 series

background image

P

ř

i tisku dokumentu na papír jiného formátu postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Efekty

.

3.

Zaškrtn

ě

te polí

č

ko

Tisk dokumentu ve formátu

a z rozevíracího seznamu

vyberte cílový formát papíru.
Cílový formát papíru je formát papíru, na který budete tisknout, tedy ne formát,
pro který byl dokument p

ř

ipraven.

4.

Dále postupujte takto:

Cíl

Akce

Zmenšení nebo zv

ě

tšení dokumentu

pro p

ř

izp

ů

sobení cílovému formátu

papíru

Zaškrtn

ě

te polí

č

ko

Zv

ě

tšit na stránku

.

Tisk dokumentu v jeho p

ů

vodní

velikosti na vybraný formát papíru

Nezaškrtávejte polí

č

ko

Zv

ě

tšit na

stránku

.

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Zmenšení nebo zv

ě

tšení textu a grafiky

Tato funkce slouží ke zmenšení nebo ke zv

ě

tšení tisknutého textu nebo grafiky bez

zm

ě

ny formátu papíru.

P

ř

i zmenšování nebo zv

ě

tšování textu a grafiky postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Efekty

.

3.

Do pole

% normálního formátu

zadejte procentuální hodnotu, na kolik se má

text a grafika zv

ě

tšit nebo zmenšit.

100 % znamená p

ů

vodní velikost textu a grafiky. Zadáním

č

ísla menšího než 100

text a grafiku zmenšíte. Zadáním

č

ísla v

ě

tšího než 100 text a grafiku zv

ě

tšíte.

4.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Vodoznaky

Vodoznaky se objeví na dokumentech jako tisk v pozadí.

Použití existujícího vodoznaku

P

ř

i použití existujícího vodoznaku na dokument postupujte podle následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Efekty

.

3.

V rozevíracím seznamu