HP Deskjet 5440 Printer series - Skladování a manipulace s fotografickým papírem

background image

Skladování a manipulace s fotografickým papírem

Chcete-li zachovat kvalitu fotografických papír

ů

zna

č

ky HP, postupujte podle

následujících pokyn

ů

.

Skladování

Nepoužitý fotografický papír uchovávejte v plastovém sá

č

ku. Krabici s

fotografickými papíry uložte na rovnou plochu na chladném míst

ě

.

Jakmile je tisk p

ř

ipraven, vyjm

ě

te z plastového sá

č

ku pouze papír, který chcete

ihned použít. Po dokon

č

ení tisku vra

ť

te nepoužitý fotografický papír zp

ě

t do

plastového sá

č

ku.

Nepoužitý fotografický papír nenechávejte v zásobníku tiskárny. Papír se m

ů

že

za

č

ít vlnit a zp

ů

sobit snížení kvality fotografií.

Manipulace

Papír držte vždy za hrany. Otisky prst

ů

na fotografickém papíru mohou snížit

kvalitu výtisk

ů

.

Pokud jsou okraje fotografického papíru zvln

ě

né o více než 10 mm (0,4 palce),

vložte papír do plastového sá

č

ku a lehce jej ohýbejte proti sm

ě

ru zvln

ě

ní, dokud

se papír nenarovná.
Fotografický papír, na který tisknete, by m

ě

l být rovný.

Úspora pen

ě

z p

ř