HP Deskjet 5440 Printer series - Technologie HP Real Life

background image

Technologie HP Real Life

Technologie HP Real Life usnad

ň

ují postup tisku co možná nejlepších fotografií. Mezi

jinými do t

ě

chto technologií pat

ř

í automatické odstran

ě

ní efektu

č

ervených o

č

í a

adaptivní osv

ě

tlení pro zvýrazn

ě

ní detail

ů

ve stinných místech.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

19

background image

P

ř

ístup k technologiím HP Real Life

Chcete-li otev

ř

ít dialogové okno technologií HP Real Life, postupujte podle

následujících pokyn

ů

:

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a potom na tla

č

ítko

Digitální fotografie Real Life

.

Použití technologií HP Real Life

Dialogové okno technologií HP Real Life slouží k nastavení t

ě

chto možností:

1.

Automatické odstran

ě

ní efektu

č

ervených o

č

í

: Klepnutím na možnost

Zapnuto

automaticky odstraníte nebo snížíte efekt

č

ervených o

č

í na fotografii.

2.

Zjasn

ě

ní fotografie

: Automaticky vylepší barevnost a kontrast vybledlých

fotografií. Klepnutím na možnost

Automaticky

umožníte, aby software tiskárny

samo

č

inn

ě

zjas

ň

oval fotografie a zam

ěř

oval se pouze na ty oblasti, které takovou

úpravu vyžadují.

3.

Adaptivní osv

ě

tlení

: Nastavení expozice tmavých oblastí na fotografii pro

zviditeln

ě

ní detail

ů

. Klepnutím na tla

č

ítko

Automaticky

umožníte softwaru

tiskárny automaticky vyvážit sv

ě

tlost obrazu.

4.

SmartFocus

: Vylepšuje kvalitu a ostrost obrázk

ů

s nízkým rozlišením, jako jsou

nap

ř

íklad obrázky stažené z Internetu. Klepnutím na tla

č

ítko

Zapnuto

umožníte

softwaru tiskárny automaticky doost

ř

it detaily v obrázku.

5.

Ostrost

: Nastavení ostrosti obrazu podle požadavk

ů

. Klepnutím na tla

č

ítko

Automaticky

umožníte softwaru tiskárny automaticky nastavit úrove

ň

zaost

ř

ení

snímku.

6.

Vyhlazení

: Vyhlazení obrazu. Klepnutím na tla

č

ítko

Automaticky

umožníte

softwaru tiskárny automaticky nastavit úrove

ň

ztlumení snímku.

Poznámka

Pokud máte nainstalován program HP Image Zone, m

ů

žete tento

program použít k upravování a k dalšímu vylepšování digitálních fotografií.