HP Deskjet 5440 Printer series - Tisk fotografií bez okrajů

background image

Tisk fotografií bez okraj

ů

Tisk bez okraj

ů

umož

ň

uje tisknout až k okraj

ů

m ur

č

itých typ

ů

papíru a také na papíry

mnoha formát

ů

od formátu fotografického papíru 101,6 x 152,4 mm ( 4 x 6 palc

ů

) až

po vlastní formát papíru 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 palc

ů

).

Pokyny

Chcete-li dosáhnout vysoce kvalitních výsledk

ů

, používejte

tiskovou kazetu pro

fotografický tisk

v kombinaci s t

ř

íbarevnou tiskovou kazetou.

Fotografie bez okraj

ů

netiskn

ě

te v

režimu záložního inkoustu

. Dbejte na to, aby v

tiskárn

ě

byly vždy nainstalovány dv

ě

tiskové kazety.

Otev

ř

ete soubor v aplikaci, jako je nap

ř

íklad HP Image Zone nebo Adobe

Photoshop, a nastavte velikost fotografie. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá
formátu papíru, na který chcete fotografii vytisknout.

Pro maximální odolnost výstupu tisku proti vyblednutí použijte fotografický papír
HP premium plus photo paper.

Zkontrolujte, zda je použitý fotografický papír rovný. Pokyny pro p

ř

edcházení

zvln

ě

ní fotografického papíru naleznete v tématu

Skladování fotografického papíru

.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (30 list

ů

fotografického papíru).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Zkontrolujte, zda je fotografický papír rovný.

16

HP Deskjet 5400 series

background image

4.

Vložte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk obrácenou dol

ů

.

Používáte-li fotografický papír s odtrhávací chlopní, zkontrolujte, zda chlope

ň

sm

ěř

uje od tiskárny.

5.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji papíru.

1 Fotografie malých rozm

ě

r

ů

2 Velké fotografie

Poznámka

N

ě

které formáty papíru pro tisk panoramat mohou

p

ř

esahovat p

ř

es okraj zásobníku.

6.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka

Obsahuje-li používaná aplikace funkci tisku na fotografický papír,

postupujte podle pokyn

ů

dodaných s touto aplikací. V opa

č

ném p

ř

ípad

ě

postupuje podle následujících pokyn

ů

.

1.

Otev

ř

ete fotografii v aplikaci, která umož

ň

uje její úpravy, nap

ř

íklad v programu

HP Image Zone nebo Adobe Photoshop.

2.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

3.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

4.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Tisk

fotografií bez okraj

ů

a vyberte následující možnosti:

Kvalita tisku

:

Normální

nebo

Nejlepší

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

17

background image

Poznámka

Pro zajišt

ě

ní maximální kvality tisku p

ř

ejd

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a v rozevíracím seznamu

Kvalita tisku

klepn

ě

te na

možnost

Maximální rozlišení

.

Typ papíru

: P

ř

íslušný typ fotografického papíru

Formát papíru

: P

ř

íslušný formát fotografického papíru bez okraj

ů

Orientace

:

Na výšku

nebo

Na ší

ř

ku

.

5.

Nastavte

technologie HP Real Life

požadovaným zp

ů

sobem.

6.

Klepnutím na tla

č

ítko

OK

vytiskn

ě

te fotografii.

Po odtržení chlopn

ě

z fotografického papíru bude výtisk zcela bez okraj

ů

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.