HP Deskjet 5440 Printer series - Tisková kazeta pro fotografický tisk

background image

Tisková kazeta pro fotografický tisk

Tisková kazeta pro fotografický tisk v kombinaci s trojbarevnou zajiš

ť

uje tém

ěř

hladké

fotografie. Nabízí výjime

č

nou odolnost proti vyblednutí u fotografií, které jsou vytišt

ě

ny

na fotografickém papíru HP premium plus photo paper.

Není-li tisková kazeta pro fotografický tisk dodávána s tiskárnou, lze ji zakoupit
samostatn

ě

.

Kapitola 5

20

HP Deskjet 5400 series

background image

Instalace tiskové kazety pro fotografický tisk

Chcete-li nainstalovat tiskovou kazetu pro fotografický tisk, vyjm

ě

te

č

ernou kazetu z

tiskárny a poté

nainstalujte

tiskovou kazetu pro fotografický tisk do pravé

č

ásti kolébky

tiskové kazety.

Poznámka

Chcete-li tiskovou kazetu zabezpe

č

it po dobu, po kterou není v

tiskárn

ě

, postupujte podle následujících

pokyn

ů

pro uchování.

Používání tiskové kazety pro fotografický tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Zkratky pro tisk

.

3.

V rozevíracím seznamu

Co chcete provést?

klepn

ě

te na možnost

Tisk

fotografií bez okraj

ů

nebo

Tisk fotografií s bílým okrajem

.

4.

V rozevíracím seznamu

Kvalita tisku

klepn

ě

te na možnost

Normální

nebo

Nejlepší

.

Poznámka

Pro zajišt

ě

ní maximální kvality tisku p

ř

ejd

ě

te na kartu

Papír/

Kvalita

a v rozevíracím seznamu

Kvalita tisku

klepn

ě

te na možnost

Maximální rozlišení

.

5.

V rozevíracím seznamu

Typ papíru

klepn

ě

te na p

ř

íslušný typ fotografického

papíru.

6.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Skladování tiskové kazety pro fotografický tisk

P

ř

i ukládání tiskové kazety pro fotografický tisk postupujte podle následujících

pokyn

ů

.