HP Deskjet 5440 Printer series - Blahopřání

background image

Blahop

ř

ání

Pro tisk blahop

ř

ání použijte kartu Papír/Kvalita. Nejlepších výsledk

ů

dosáhnete p

ř

i

použití pohlednicového papíru HP Greeting Card Paper.

Pokyny

Rozev

ř

ete p

ř

edem složená blahop

ř

ání a vložte je do vstupního zásobníku.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (20 karet).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník a poté vyjm

ě

te veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Prolistováním odd

ě

lte karty od sebe a zarovnejte jejich hrany.

4.

Vložte karty do vstupního zásobníku stranou pro tisk sm

ě

rem dol

ů

.

5.

Zasu

ň

te je co nejdále do tiskárny.

6.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji karet.

7.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka

Obsahuje-li aplikace funkci tisku blahop

ř

ání, postupujte podle

pokyn

ů

dodaných s touto aplikací. V opa

č

ném p

ř

ípad

ě

postupujte podle

následujících pokyn

ů

.

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

33

background image

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a zadejte následující nastavení tisku:

Formát

: Vhodný formát karty

Typ

: Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Více

a vyberte vhodný typ karty.

Kvalita tisku

:

Normální

3.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.