HP Deskjet 5440 Printer series - Nažehlovací fólie

background image

Nažehlovací fólie

P

ř

i tisku na nažehlovací fólie používejte pro dosažení co možná nejlepších výsledk

ů

fólie HP Iron-on Transfers.

Pokyny

P

ř

i tisku zrcadlov

ě

p

ř

evráceného obrazu jsou texty a obrázky horizontáln

ě

p

ř

evráceny oproti jejich zobrazení na obrazovce po

č

íta

č

e.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (12 nažehlovacích fólií).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník a poté vyjm

ě

te veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte papír pro nažehlovací fólie do vstupního zásobníku stranou pro tisk
obrácenou dol

ů

.

Kapitola 7

40

HP Deskjet 5400 series

background image

4.

Zasu

ň

te papír co nejdále do tiskárny.

5.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

6.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

Poznámka

Obsahuje-li použitá aplikace funkci tisku na nažehlovací fólie,

postupujte podle pokyn

ů

dodaných s touto aplikací. V opa

č

ném p

ř

ípad

ě

postupujte podle následujících pokyn

ů

.

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a prove

ď

te následující nastavení:

Formát

: Vhodný formát papíru

Typ

: Klepn

ě

te na tla

č

ítko

Více

a vyberte možnost

Nažehlovací fólie HP

Iron-on Transfer

.

Kvalita tisku

:

Normální

nebo

Nejlepší

3.

Klepn

ě

te na kartu

Další

.

4.

Klepn

ě

te na možnost

Funkce tiskárny

a prove

ď

te následující nastavení tisku:

Zrcadlový obraz

:

Zapnuto

Poznámka

N

ě

které aplikace obsahující funkci pro tisk nažehlovacích fólií

nevyžadují vytišt

ě

ní zrcadlového obrazu.

5.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

41

background image

8