HP Deskjet 5440 Printer series - Obálky

background image

Obálky

Pro tisk na obálky použijte kartu Papír/Kvalita. M

ů

žete tisknout na jednu obálku nebo

na více obálek.

Kapitola 7

30

HP Deskjet 5400 series

background image

Pokyny

Nepoužívejte obálky, které mají:

spony nebo okénka,

silné, nepravidelné nebo zvln

ě

né okraje,

lesklý nebo ražený potisk,

pokroucení, trhliny nebo jiná poškození.

P

ř

ed vložením obálek do vstupního zásobníku zarovnejte jejich okraje.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (10 obálek).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník a poté vyjm

ě

te veškerý papír ze vstupního zásobníku.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte obálky do vstupního zásobníku co nejblíže pravému okraji.
Tišt

ě

ná strana by m

ě

la sm

ěř

ovat dol

ů

a chlope

ň

by m

ě

la být oto

č

ena doleva.

4.

Zasu

ň

te obálky co nejdále do tiskárny.

5.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu obálek.

6.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a prove

ď

te následující nastavení:

Formát

: Vhodný formát obálky

Typ

:

Oby

č

ejný papír

3.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.