HP Deskjet 5440 Printer series - Plakáty

background image

Plakáty

P

ř

i tisku plakátu jsou

č

ásti plakátu automaticky rozmíst

ě

ny na jednotlivé listy, které lze

poté slepit dohromady.

Pokyny

Po vytišt

ě

č

ástí plakátu odst

ř

ihn

ě

te okraje list

ů

a slepte je dohromady.

Nep

ř

esáhn

ě

te kapacitu vstupního zásobníku (100 list

ů

papíru).

P

ř

íprava k tisku

1.

Zvedn

ě

te výstupní zásobník.

2.

Posu

ň

te vodítko papíru zcela doleva.

3.

Vložte oby

č

ejný papír do vstupního zásobníku a zasu

ň

te jej co nejdále do tiskárny.

4.

Posu

ň

te vodítko papíru t

ě

sn

ě

k okraji stohu papíru.

Uživatelská p

ř

íru

č

ka

39

background image

5.

Sklopte výstupní zásobník.

Tisk

1.

Otev

ř

ete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2.

Klepn

ě

te na kartu

Papír/Kvalita

a prove

ď

te následující nastavení:

Formát

: Vhodný formát papíru

Typ

:

Oby

č

ejný papír

3.

Klepn

ě

te na kartu

Úpravy

a prove

ď

te následující nastavení:

Po

č

et stránek na list a plakáty

:

Plakát 2 x 2

,

Plakát 3 x 3

,

Plakát 4 x 4

nebo

Plakát 5 x 5

Orientace

:

Na výšku

nebo

Na ší

ř

ku

.

4.

Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepn

ě

te na tla

č

ítko

OK

.

Pomocí nápov

ě

dy

Co to je?

zjist

ě

te informace o funkcích, které se zobrazují v

dialogovém okn

ě

Vlastnosti tiskárny.