Βοήθεια HP Deskjet 5440 Printer series

background image

HP Deskjet 5400 series

Οδηγός

χρήσης

background image

Ανακοινώσεις

της

εταιρείας

Hewlett-Packard

Οι

πληροφορίες

στο

παρόν

έγγραφο

µ

πορεί

να

αλλάξουν

χωρίς

προειδοποίηση

.

Με

την

επιφύλαξη

παντός

δικαιώ

µ

ατος

.

Η

αναπαραγωγή

,

προσαρ

µ

ογή

ή

µ

ετάφραση

του

παρόντος

υλικού

χωρίς

προηγού

µ

ενη

γραπτή

συγκατάθεση

της

Hewlett-

Packard

απαγορεύεται

, µ

ε

εξαίρεση

όσα

επιτρέπονται

από

τους

νό

µ

ους

περί

δικαιω

µ

άτων

πνευ

µ

ατικής

ιδιοκτησίας

.

Οι

µ

όνες

εγγυήσεις

για

τα

προϊόντα

και

τις

υπηρεσίες

της

HP

διατυπώνονται

στις

ρητές

δηλώσεις

εγγύησης

που

συνοδεύουν

τα

αντίστοιχα

προϊόντα

και

υπηρεσίες

.

Τίποτα

στο

παρόν

δεν

µ

πορεί

να

θεωρηθεί

ότι

αποτελεί

συ

µ

πληρω

µ

ατική

εγγύηση

.

Η

HP

δεν

είναι

υπεύθυνη

για

οποιοδήποτε

τεχνικό

ή

ορθογραφικό

σφάλ

µ

α

ή

παράλειψη

που

περιλα

µ

βάνεται

στο

παρόν

.

Ε

µ

πορικές

ονο

µ

ασίες

Οι

ονο

µ

ασίες

Microsoft, MS, MS-DOS

και

Windows

είναι

σή

µ

ατα

κατατεθέντα

της

Microsoft Corporation.

Η

ονο

µ

ασία

TrueType

είναι

σή

µ

α

κατατεθέν

της

Apple Computer, Inc

στις

Η

.

Π

.

Α

.

Οι

ονο

µ

ασίες

Adobe, AdobeRGB

και

Acrobat

είναι

ε

µ

πορικά

σή

µ

ατα

της

εταιρείας

Adobe Systems Incorporated.

Πνευ

µ

ατικά

δικαιώ

µ

ατα

2005 Hewlett-

Packard Development Company, L.P.

Όροι

και

συ

µ

βάσεις

Οι

παρακάτω

όροι

και

συ

µ

βάσεις

χρησι

µ

οποιούνται

σε

αυτόν

τον

οδηγό

χρήσης

.

Όροι

Ο

εκτυπωτής

HP Deskjet

αναφέρεται

επίσης

µ

ε

την

ονο

µ

ασία

εκτυπωτής

HP

ή

εκτυπωτής

.

Προφυλάξεις

και

προειδοποιήσεις

Το

σύ

µ

βολο

Προσοχή

υποδεικνύει

πιθανή

βλάβη

του

εκτυπωτή

HP

Deskjet

ή

άλλου

εξοπλισ

µ

ού

.

Για

παράδειγ

µ

α

:

Προσοχή

Μην

αγγίζετε

τα

ακροφύσια

µ

ελανιού

των

κεφαλών

εκτύπωσης

ή

τις

χάλκινες

επαφές

.

Αγγίζοντας

αυτά

τα

εξαρτή

µ

ατα

θα

φράξετε

τα

ακροφύσια

και

θα

προκαλέσετε

ανεπαρκή

παροχή

µ

ελανιού

και

κακές

ηλεκτρικές

συνδέσεις

.

Το

σύ

µ

βολο

Προειδοποίηση

υποδεικνύει

πιθανό

τραυ

µ

ατισ

µ

ό

,

δικό

σας

ή

άλλων

.

Για

παράδειγ

µ

α

:

Προειδοποίηση

Να

φυλάσσετε

τόσο

τις

καινούργιες

όσο

και

τις

χρησι

µ

οποιη

µ

ένες

κεφαλές

εκτύπωσης

µ

ακριά

από

τα

παιδιά

.

Ευκολίες

χρήσης

για

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

Ο

εκτυπωτής

HP

που

έχετε

,

διαθέτει

µ

ια

σειρά

από

χαρακτηριστικά

τα

οποία

τον

καθιστούν

εύκολο

στη

χρήση

από

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

.

Οπτικά

βοηθή

µ

ατα

Το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

είναι

εύκολο

στη

χρήση

από

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

όρασης

ή

µ

ειω

µ

ένη

όραση

, µ

έσω

της

χρήσης

των

επιλογών

και

χαρακτηριστικών

των

Windows

που

αφορούν

τα

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

.

Υποστηρίζει

επίσης

τα

περισσότερα

τεχνολογικά

συστή

µ

ατα

υποβοήθησης

,

όπως

οι

εφαρ

µ

ογές

ανάγνωσης

της

οθόνης

,

οι

εφαρ

µ

ογές

ανάγνωσης

γραφής

Μπράιγ

και

οι

εφαρ

µ

ογές

φωνής

-

προς

-

κεί

µ

ενο

.

Για

τους

χρήστες

µ

ε

αχρω

µ

ατοψία

,

τα

χρω

µ

ατιστά

κου

µ

πιά

και

οι

καρτέλες

που

χρησι

µ

οποιούνται

στο

λογισ

µ

ικό

και

στον

εκτυπωτή

ΗΡ

διαθέτουν

απλό

κεί

µ

ενο

ή

ετικέτες

εικονιδίων

,

τα

οποία

περιγράφουν

την

αντίστοιχη

ενέργεια

.

Ευκολίες

για

άτο

µ

α

µ

ε

κινητικά

προβλή

µ

ατα

Για

χρήστες

µ

ε

κινητικά

προβλή

µ

ατα

,

οι

λειτουργίες

του

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

µ

πορούν

να

εκτελεστούν

µ

έσω

εντολών

του

πληκτρολογίου

.

Το

λογισ

µ

ικό

υποστηρίζει

επίσης

επιλογές

των

Windows

για

άτο

µ

α

µ

ε

ειδικές

ανάγκες

,

όπως

οι

StickyKeys

(

Πλήκτρα

που

"

κολλούν

"),

ToggleKeys (

Πλήκτρα

εναλλαγής

),

FilterKeys (

Πλήκτρα

φίλτρου

)

και

MouseKeys (

Πλήκτρα

ποντικιού

).

Χρήστες

µ

ε

περιορισ

µ

ένη

δύνα

µ

η

και

δυνατότητα

πρόσβασης

µ

πορούν

να

χειριστούν

τις

θύρες

,

τα

κου

µ

πιά

,

τους

δίσκους

χαρτιού

και

τους

οδηγούς

χαρτιού

του

εκτυπωτή

.