עזרה HP Deskjet 5440 Printer series

background image

HP Deskjet 5400 series

ךירדמ

שמתשמל

background image

תועדוה

םעטמ

תרבח

Hewlett-

Packard

עדימה

ךמסמב

הז

ןותנ

םייונישל

אלל

העדוה

תמדקומ

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

רוסא

לפכשל

,

דבעל

וא

םגרתל

רמוח

הז

אלל

המכסה

שארמ

בתכב

תאמ

תרבח

Hewlett-Packard

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

םיקוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

תוירחאה

תידעלבה

םירצומל

םיתורישלו

לש

HP

תטרופמ

תרהצהב

תוירחאה

תשרופמה

תיוולנה

םתואל

םירצומ

םיתורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ןמ

רומאה

ךמסמב

הז

תקנעהכ

תוירחא

תפסונ

.

תרבח

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

וא

תוטמשה

תוביסמ

תוינכט

וא

תובקעב

הכירע

.

תויוכז

םירצוי

Microsoft

,

MS

,

MS-DOS

ו

-

Windows

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

.

TrueType

אוה

ןמיס

רחסמ

םושר

לש

Apple Computer, Inc

הראב

"

ב

.

Adobe

,

AdobeRGB

ו

-

Acrobat

םה

ינמיס

רחסמ

לש

תרבח

Adobe Systems

Incorporated

.

Copyright 2005 Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

םיחנומ

תומכסומו

םיחנומה

תומכסומהו

ןלהלש

םיעיפומ

ךירדמב

הז

שמתשמל

.

םיחנומ

ךירדמב

הז

,

תספדמ

HP Deskjet

הנוכמ

םיתעל

תספדמ

HP

וא

תספדמה

.

תוארתה

תורהזאו

הארתה

תנייצמ

תורשפא

םרגייש

קזנ

תספדמל

תקרזה

וידה

לש

HP

וא

טירפל

דויצ

רחא

.

המגודל

:

הארתה

ןיא

תעגל

ירירחב

וידה

וא

יעגמב

תשוחנה

לש

תינסחמ

הספדהה

.

העיגנ

םיקלחב

הלא

םורגת

תומיתסל

,

תולקתל

תקרזהב

וידה

העיגפלו

םיעגמב

םיילמשחה

.

הרהזא

תנייצמ

תורשפא

יקזנל

ףוג

ךל

וא

םירחאל

.

המגודל

:

הרהזא

שי

קיזחהל

תא

תוינסחמ

הספדהה

)

תושדח

תושמושמו

תחאכ

(

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

.

תושיגנ

תספדמ

HP

השיגנ

םישנאל

ילעב

תויולבגומ

תודוה

רפסמל

םינייפאמ

םילולכה

הב

.

הייאר

תנכות

תספדמה

השיגנ

םישמתשמל

ייוקל

הייאר

וא

ידבכ

הייאר

לע

ידי

שומיש

תויורשפאב

תושיגנה

ינייפאמבו

תושיגנה

לש

Windows

.

הנכותה

םג

תכמות

תיברמב

תויגולונכטה

תועייסמה

,

ןוגכ

יארוק

ךסמ

,

יארוק

ליירב

ימושייו

לוק

-

טסקטל

.

םישמתשמל

םיקולה

ןורוויעב

םיעבצ

,

תויסיטרכה

םינצחלהו

םיינועבצה

תנכותב

תספדמה

לעו

יבג

תספדמה

המצע

םיאשונ

תוקבדמ

ןהבו

םיבותיכ

וא

םילמס

םיטושפ

,

םיפקשמה

תא

הלועפה

המיאתמה

.

תודיינ

םישמתשמ

ילבגומ

תודיינ

םילוכי

ליעפהל

תא

תויצקנופ

תנכות

תספדמה

תועצמאב

תודוקפ

תדלקמה

.

ומכ

ןכ

,

הנכותה

תכמות

תויורשפאב

תושיגנה

לש

Windows

,

ןוגכ

'

םישקמ

םיקיבד

,'

'

םישקמ

וד

-

םייבצמ

,'

'

ישקמ

ןוניס

'

ןכו

'

ישקמ

רבכע

.'

םישמתשמ

םילבגומה

םחוכב

תלוכיבו

השיגה

םהלש

אל

ושקתי

ליעפהל

תא

תותלדה

,

םינצחלה

,

ישגמ

ריינה

ילבוגו

ריינה

לש

תספדמה

.

background image

ןכות

םיניינע

1

םיכורב

םיאבה

...........................................................................................................

4

2

םינייפאמ

םידחוימ

......................................................................................................

5

3

הלעפה

הנושאר

.........................................................................................................

6

ינייפאמ

תספדמה

.......................................................................................................

6

םינצחל

תוירונו

...........................................................................................................

7

ישגמ

ריינ

...................................................................................................................

9

תוינסחמ

הספדהה

.....................................................................................................

13

בצמ

יוביג

ויד

............................................................................................................

14

4

רוביח

תספדמה

.......................................................................................................

15

USB

......................................................................................................................

15

תושיר

.....................................................................................................................

15

5

תספדה

םימולצת

.....................................................................................................

16

תספדה

םימולצת

אלל

םיילוש

......................................................................................

16

תספדה

םימולצת

םע

םיילוש

........................................................................................

18