HP Deskjet 5440 Printer series - גלויות

background image

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

ידכ

דומלל

לע

םינייפאמה

םיעיפומש

תביתב

ודה

-

חיש

'

ינייפאמ

תספדמה

,'

שמתשה

תייצקנופב

הרזעה

'

המ

הז

'?

.

ךירדמ

שמתשמל

33