HP Deskjet 5440 Printer series - מעבירי הדפסה בגיהוץ

background image

הייסיטרכה

ריינ

/

תוכיא

עבקו

תא

תורדגה

הספדהה

תואבה

:

לדוג

ריינה

:

לדוגה

םיאתמה

לש

ריינה

גוס

ריינה

:

ריינ

ליגר

3

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

רומיג

עבקו

תא

תורדגה

הספדהה

תואבה

:

םידומע

ןויליגל

תוזרכו

:

הזרכ

,

הזרכ

3 x 3

,

הזרכ

4 x 4

,

וא

הזרכ

5 x 5

.

ןוויכ

הספדה

:

ךרואל

וא

בחורל

4

.

רחב

תורדגה

הספדה

תורחא

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

ידכ

דומלל

לע

םינייפאמה

םיעיפומש

תביתב

ודה

-

חיש

'

ינייפאמ

תספדמה

,'

שמתשה

תייצקנופב

הרזעה

'

המ

הז

'?

.

יריבעמ

הספדה

ץוהיגב

תלבקל

תואצות

תולועמ

הספדהב

לע

ריינ

הספדהל

לע

תוצלוח

,

שמתשה

ריינב

HP

הספדהל

לע

תוצלוח

.

תויחנה

רשאכ

םיסיפדמ

תנומת

יאר

,

וספדוי

טסקטה

תונומתהו

ךופיהב

יקפוא

הנומתל

ךסמבש

בשחמה

.

לא

אלמת

תא

שגמ

טלקה

רבעמ

תלוביקל

ולש

:

12

יריבעמ

הספדה

ץוהיגב

.

תונכה

הספדהל

1

.

םרה

תא

שגמ

טלפה

,

רחאלו

ןכמ

ןקור

תא

שגמ

טלקה

ריינמ

.

2

.

טסה

תא

לבוג

בחור

ריינה

הלאמש

דע

ףוסה

.

3

.

חנה

תא

ריינה

ריבעמש

הספדה

ץוהיגב

שגמב

טלקה

,

דצהשכ

דעוימה

הספדהל

הנופ

יפלכ

הטמ

.

4

.

ףחד

תא

ריינה

ךותל

תספדמה

,

דע

רצעייש

.

5

.

טסה

תא

לבוג

ריינה

דע

דמצייש

בטיה

הצקל

תמירע

ריינה

.

ךירדמ

שמתשמל

39

background image

6

.

דרוה

תא

שגמ

טלפה

.

הספדה

הרעה

םא

הנכותה

ךתושרבש

תללוכ

ןייפאמ

לש

הספדה

לע

יריבעמ

הספדה

ץוהיגב

,

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תועיפומה

הב

.

םא

אל

,

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תועיפומה

ןלהל

.

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

ריינ

/

תוכיא

עבקו

תא

תורדגה

הספדהה

תואבה

:

לדוג

ריינה

:

לדוגה

םיאתמה

לש

ריינה

גוס

ריינה

:

ץחל

לע

דוע

...

רחאלו

ןכמ

רחב

תורשפאב

ריינ

HP

הספדהל

לע

תוצלוח

.

תוכיא

הספדהה

:

הליגר

וא

תיבטימ

3

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

םדקתמ

.

4

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

ינייפאמ

תספדמה

עבקו

תא

תורדגה

הספדהה

תואבה

:

תנומת

יאר

:

לעפומ

הרעה

רפסמ

תונכות

לש

יריבעמ

הספדה

ץוהיגב

ןניא

תוכירצמ

סיפדהל

תנומתב

יאר

.

5

.

רחב

תורדגה

הספדה

תורחא

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

ידכ

דומלל

לע

םינייפאמה

םיעיפומש

תביתב

ודה

-

חיש

'

ינייפאמ

תספדמה

,'

שמתשה

תייצקנופב

הרזעה

'

המ

הז

'?

.

קרפ

7

40

HP Deskjet 5400 series

background image

8

תוצע

הספדהל

ךוסח

ןמז

שמתשה

הייסיטרכב

ירוציק

ךרד

הספדהל

.

עבק

תספדמב

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

תויורשפא

ןהב

התא

שמתשמ

םיתעל

תובורק

.

רוצ

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

רובע

םיכמסמ

התאש

גהונ

סיפדהל

םיתעל

תובורק

.

עבק

תא

רדס

םידומעה

הספדהל

.

ךוסח

ףסכ

שמתשה

ב

הספדה

הריהמ

/

תינוכסח

.

ספדה

םידומע

םיבורמ

לע

ןויליג

דחא

.

ספדה

ךמסמ

הספדהב

וד

-

תידדצ

.

שמתשה

ב

ריינ

םוליצ

ליגר

HP

ידכ

ךוסחל

ףסכ

וידו

תספדהב

םימולצת

.

רפש

תא

תוכיא

םיסיפדתה

הפצ

ךמסמב

תועצמאב

הגוצת

המידקמ

ינפל

ותספדה

.

ספדה

לע

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

.

רחב

תא

גוס

ריינה

ןוכנה

.

רחב

תא

תוכיא

הספדהה

.

הנש

לדוג

לש

ךמסמ

יפל

ךרוצה

.

ףסוה

ןמיס

םימ

.

ירוציק

ךרד

הספדהל

הייסיטרכה

'

ירוציק

ךרד

הספדהל

'

הלקמ

דאמ

לע

תרדגה