HP Deskjet 5440 Printer series - מגשי נייר

background image

םיאשונהמ

ןלהלש

:

תחיתפ

ישגמ

ריינה

ידכ

חותפל

תא

ישגמ

ריינה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

דרוה

תא

שגמ

טלקה

.

2

.

דרוה

תא

שגמ

טלפה

.

ךירדמ

שמתשמל

9

background image

3

.

ךושמ

תא

ךיראמ

שגמ

טלפה

יפלכ

ץוח

.

שגמ

טלקה

שגמב

טלקה

םינעוט

ריינ

וא

ירמוח

הספדה

םירחא

.

1

שגמ

טלקה

לבוג

ריינה

ךרוצל

הספדה

לע

ירמוח

הספדה

םילדגב

םינוש

,

שי

טיסהל

תא

לבוג

ריינה

הנימי

וא

הלאמש

,

םאתהב

לדוגל

.

קרפ

3

10

HP Deskjet 5400 series

background image

שגמ

טלפה

םיפדה

םיספדומה

םיטלפנ

לא

שגמ

טלפה

.

1

שגמ

טלפה

ךרוצל

תניעט

ריינ

וא

ירמוח

הספדה

םירחא

,

םרה

תא

שגמ

טלפה

.

ינפל

הספדהה

רזחה

תא

שגמ

טלפה

ומוקמל

.

ידכ

עונמל

תליפנ

ריינ

ךותמ

שגמ

טלפה

,

ךושמ

תא

ךיראמ

שגמ

טלפה

הצוחה

דע

ףוסה

.

הספדהב

בצמב

הטויט

הריהמ

,

חתפ

תא

רוצעמ

ךיראמה

לש

שגמ

טלפה

.

1

ךיראמ

שגמ

טלפה

2

רוצעמ

ךיראמ

לש

שגמ

טלפה

ךירדמ

שמתשמל

11

background image

לופיק

ישגמ

ריינה

ידכ

לפקל

תא

ישגמ

ריינה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

רסה

ישגממ

ריינה

תא

ריינה

וא

ירמוח

הספדה

םירחא

.

2

.

םא

רוצעמ

ךיראמה

לש

שגמ

טלפה

םרומ

,

דרוה

ותוא

רחאו

ךכ

ףחד

ותוא

ךותל

ךיראמ

שגמ

טלפה

.

3

.

ףחד

תא

ךיראמ

שגמ

טלפה

ךותל

שגמ

טלפה

.

4

.

םרה

תא

שגמ

טלפה

.

5

.

םרה

תא

שגמ

טלקה

.

קרפ

3

12

HP Deskjet 5400 series

background image

תוינסחמ

הספדהה

תספדמב

וז

רשפא

שמתשהל

שולשב

תוינסחמ

הספדה

.

1

תינסחמ

הספדה

רוחשב

2

תינסחמ

הספדה

השולשב

םיעבצ

3

תינסחמה

תספדהל

םימוליצ

שומישה

תוינסחמב

הספדהה

רשפא

שמתשהל

תוינסחמב

הספדהה

םיכרדב

תואבה

:

הספדה

תימוימוי

:

שמתשה

תינסחמב

הספדהה

רוחשב

תינסחמבו

הספדהה

השולשב

םיעבצ

תודובעל

הספדה

תוימוימוי

.

ימולצת

עבצ