HP Deskjet 5440 Printer series - מידע על מיחזור באיחוד האירופי

background image

תויורשפאהו

תרזחהל

רצומה

ןניא

תונימז

לכב

תוצראה

/

םירוזאה

.

עדימ

לע

רוזחימ

דוחיאב

יפוריאה

עדימ

בושח

לע

רוזחימ

וניתוחוקלל

דוחיאב

יפוריאה

:

ןעמל

הרימשה

לע

הביבסה

,

שי

רזחמל

רצומ

הז

םותב

ייח

תורישה

ולש

,

בייחתמכ

לע

יפ

קוחה

.

למסה

ןלהלש

ןייצמ

ןיאש

קלסל

רצומ

הז

םיכרדב

ךירדמ

שמתשמל

85

background image

תוליגרה

קוליסל

הפשא

.

אנ

אבה

תא

רצומה

לא

רתא

ףוסיאה

השרומה

בורקה

ךילא

רתויב

ךרוצל

רוזחימ

/

קוליס

תואנ

.

עדימל

ףסונ

לע

הרזחה

רוזחימו

לש

ירצומ

HP

,

רקב

רתאב

www.hp.com/hpinfo/

globalcitizenship/environment/recycle/index.html

.

תכירצ

היגרנא

אשונל

לש

ןוכסיח

היגרנאב

היה

דיקפת

בושח

ןונכתב

תספדמ

וז

.

ךכ

רשפא

היה

ךוסחל

םיבאשמב

םייעבט

ףאו

ךוסחל

ףסכב

,

תאזו

ילבמ

םוגפל

יעוציבב

תספדמה

.

תספדמה

תמייקמ

תא

תושירד

FEMP

)

תינכותה

תילרדפה

לוהינל

היגרנא

,(

איהש

תמזוי

תלשממ

הרא

"

ב

ןוכסיחל

היגרנאב

התילכתש

םצמצל

תא

תכירצ

היגרנאה

תספדמהשכ

בצמב

יובכ

.

תכירצ

היגרנא

בצמב

הנתמה

:

טרפמ

תכירצ

היגרנאה

עיפומ

ךירדמב

רזעה

.

תכירצ

היגרנא

בצמב

יובכ

:

םג

רשאכ

תספדמה

היובכ

,

איה

ןיידע

תכרוצ

תומכ

תמיוסמ

לש

היגרנא

.

רשפא

קיספהל

ןיטולחל

תא

תכירצ

היגרנאה

לע

ידי

יוביכ

תספדמה

קותינו

לבכ

למשחה

הלש

עקשמ

למשחה

.

רוזחימ

תוינסחמ

הספדה

תוחוקל

םיניינועמה

רזחמל

תוינסחמ

הספדה

תוירוקמ

לש

HP

םתושרבש

,

םילוכי

ףתתשהל

תינכותב

HP Planet Partner

רוזחימל

תוינסחמ

תקרזה

ויד

.

ףקיה

תלעפה

תינכותה

לע

-

ידי

HP

הלוע

לע

הז

לש

לכ

ןרצי

תוינסחמ

תקרזה

ויד

רחא

םלועב

.

תינכותה

תלעפומ

תורישכ

םניח

תוחוקלל

HP

ותויהב

ןורתפ

יתודידי

הביבסל

קוליסל

םירצומ

םישמושמ

גוסמ

הז

.

ידכ

ףתתשהל

תינכותב

,

טושפ

בוקע

רחא

תוארוהה

תונתינה

רתאב

טנרטניאה

לש

HP

,

תבותכב

האבה

:

www.hp.com/recycle

.

תורישה

וניא

ןימז

לכב

תוצראה

/

םירוזאה

.

ןכתיי

שקבתתש

רוסמל

םש

,

רפסמ

ןופלט

תבותכו

.

ןוויכמ

יכילהתש

רוזחימה

םיידוחייה

לש

HP

םישיגר

דואמ

םוהיזל

םירמוח

,

ןיא

ונא

םירזחממ

תוינסחמ

לש

םינרצי

םירחא

.

םירצומה

םיקפומה

ךילהתב

רוזחימה

םישמשמ

םרוצייב

לש

םירצומ

םישדח

,

תרבחו

HP

תבייח

חיטבהל

יכ

בכרה

םירמוחה

ונה

יבקע

.

ןכל

,

ונא

םירזחממ

ךא

קרו

תוינסחמ

תוירוקמ

לש

HP

.

תינכותה

הניא

תללוכ

תוינסחמ

רבכש

ורבע

יולימ

רזוח

.

תוינסחמה

תורזחומה

תודרפומ

ירמוחל

םלג

םירבועה

ךילהת

רוהיט

,

ופוסבו

םה

םייואר

שומישל

םרוצייב

לש

םירצומ

םירחא

תוישעתב

תורחא

.

תואמגוד

םירצומל

םייושעה

תוינסחממ

הספדה

תורזחוממ

לש

HP

:

םיפלח

בכרל

,

םישגמ

יכילהתל

רוציי

םיבבש

,

יטוח

תשוחנ

,

תוחול

הדלפ

םירמוחו

םירקי

םוחתל