HP Deskjet 5440 Printer series - בחירת איכות הדפסה

background image

תויורשפאב

וכפהיש

תורדגהל

תרירב

לדחמה

.

3

.

ץחל

לע

רושיא

.

תעכ

העיפומ

תבית

וד

-

חיש

העידומה

יכ

תורדגהה

תושדחה

ולחוי

לכב

הספדה

.

םא

ךניא

ןיינועמ

תביתש

וד

-

חיש

וז

עיפות

בוש

,

ןמס

תא

הביתה

לא

גיצת

העדוה

וז

בוש

.

4

.

ץחל

לע

'

רושיא

'

ידכ

רומשל

תא

תורדגה

תרירב

לדחמה

תושדחה

הספדהל

.

תריחב

תוכיא

הספדה

תריחבל

תוכיא

הספדה

,

לעפ

יפל

תוארוהה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

ירוציק

ךרד

הספדהל

.

3

.

רחב

תחא

תויורשפאהמ

תואבה

ךותמ

המישרה

תחתפנה

תוכיא

הספדה

:

הטויט

הריהמ

:

הספדה

תוריהמב

תיברמה

תומכבו

וידה

תילמינימה

.

הליגר

הריהמ

:

הספדה

הריהמ

רתוי

רשאמ

בצמב

'

הליגר

'

תוכיאבו

הספדה

ההובג

רתוי

רשאמ

בצמב

'

הטויט

הריהמ

.'

הליגר

:

הרדגה

וז

תרצוי

תא

ןוזיאה

בוטה

רתויב

ןיב

תוכיא

הספדה

תוריהמל

.

הרדגה

וז

המיאתמ

תיברמל

םיכמסמה

.

תיבטימ

:

הספדה

תוכיאב

ההובג

.

dpi

יברמ

:

תורשפא

וז

קיפת

תא

תוכיא

הספדהה

ההובגה

רתויב

,

ךא

תוריהמ

הספדהה

הב

תיטיא

רתוי

רשאמ

תורשפאב

תיבטימ

איהו

הכירצמ

תומכ

הלודג

לש

חטש

קסיד

יונפ

.

הרעה

תורשפאה

dpi

יברמ

הנימז

הייסיטרכב

ריינ

/

תוכיא

.

הרעה

תויורשפא

תוכיא

הספדהה

תונימזה

הייסיטרכב

ירוציק

ךרד

הספדהל

תונתשמ

םאתהב

גוסל

ךמסמה

םיסיפדמש

.

ךירדמ

שמתשמל

43

background image

תרדגה

רדס

םידומעה

רדס

םידומעה

אוה

רדסה

וב

םיספדומ

םיכמסמ

ילעב

רפסמ

םיפד

.

ידכ

רידגהל

תא

רדס

םידומעה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

םדקתמ

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

ךמסמ

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תויורשפא

הסירפ

.

4

.

תחת

רדס

םידומעה

,

רחב

תחאב

תויורשפאמ

תואבה

:

ןושארהמ

ןורחאל

:

דומעה

ןושארה

ךמסמב

ספדוי

ןורחא

.

הרדגה

וז

תכסוח

ןמז

ןוויכמ

רחאלש

הספדהה

ןיא

ךרוצ

רדסל

שדחמ

תא

םיפדה

םיספדומה

.

הרדגה

וז

איה

המיאתמה

רתויב

בורל

תודובע

הספדהה

.

ןורחאהמ

ןושארל

:

דומעה

ןורחאה

ךמסמב

ספדוי

ןורחא

.

5

.

רחב

תורדגה

הספדה

תורחא

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

תספדה

םידומע

םיבורמ

לע

ןויליג

דחא

תועצמאב

תנכות

תספדמה

רשפא

סיפדהל

ךמסמ

הבורמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

.

תנכות

תספדמה

הנשמ

תיטמוטוא

תא

לדוג

טסקטה

תונומתהו

ךמסמב

ןפואב

ומיאתיש

ריינל

וילעש

םיסיפדמ

.

ידכ

סיפדהל

םידומע

םיבורמ

לע

ןויליג

ריינ

דחא

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

רומיג

.

3

.

ךותמ

המישרה

תחתפנה

םידומע

ןויליגל

תוזרכו

,

רחב

תא

רפסמ

םידומעה

הספדהל

לע

ןויליג

ריינ

דחא

.

4

.

םא

ךנוצרב

ףיסוהל

םיילוש

ביבסמ

לכל

דחא