HP Deskjet 5440 Printer series - הגדרות מהירות למשימות הדפסה

background image

םירטמילימ

.

7

.

ץחל

לע

הרימש

תרימשל

לדוג

ריינה

םאתומה

תישיא

.

8

.

ץחל

לע

רושיא

האיציל

תביתמ

ודה

-

חיש

'

לדוג

םאתומ

תישיא

.'

תריחב

גוס

ריינ

תספדהל

ךמסמ

תוכיאב

ההובג

רתוי

,

HP

הצילממ

רוחבל

גוס

ריינ

יפיצפס

.

ידכ

רוחבל

גוס

ריינ

יפיצפס

,

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

ירוציק

ךרד

הספדהל

.

3

.

ץחל

לע

גוס

ריינה

םיאתמה

המישרב

תחתפנה

גוס

ריינה

.

4

.

רחב

תורדגה

הספדה

תורחא

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

שמתשה

תורדגהב

תוריהמה

תומישמל

הספדה

ידכ

עצבל

תוספדה

ךות

שומיש

תורדגהב

ןהבש

התא

שמתשמ

םיתעל

תובורק

וא

ידכ

רומשל

תורדגה

הלאכ

.

המגודל

,

םא

התא

סיפדמ

תופטעמ

םיתעל

תובורק

,

ךתורשפאב

רוציל

תמישמ

הספדה

תללוכש

תא

לדוג

ריינה

,

תא

תוכיא

הספדהה

תאו

תרדגה

ןוויכ

הספדהה

,

ןהב

התא

גהונ

שמתשהל

תספדהב

תופטעמ

.

רחאל

תריצי

תמישמ

הספדהה

,

לכ

רתונש

אוה

רוחבל

הב

ןמזב

תספדה

תופטעמה

םוקמב

בושל

עובקלו

לכ

הרדגה

דרפנב

.

הרעה

תנכות

תספדמה

הלוכי

רומשל

דע

25

תורדס

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

.

ךתורשפאב

רוציל

תומישמ

הספדה

תושדח

,

וא

שמתשהל

תומישמב

תומייק

וננכותש

דחוימב

ןהו

תונימז

המישרב

תחתפנה

'

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

.'

שומיש

הרדסב

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

ידכ

שמתשהל

הרדסב

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

בורב

תויסיטרכה

,

העיפומ

קלחב

ןוילעה

המישר

תחתפנ

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

.

2

.

רובע

לא

המישרה

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

תחאב

תויסיטרכהמ

המישרהש

העיפומ

הב

.

3

.

המישרב

תחתפנה

,

רחב

תא

תמישמ

הספדהה

היוצרה

.

4

.

ץחל

לע

רושיא

.

ךירדמ

שמתשמל

45

background image

הרעה

ידכ

רזחשל

תא

תורדגה

תרירב

לדחמה

הספדהל

,

רחב

תא

תורדגה

הספדה

)

תרירב

לדחמ

(

המישרב

תחתפנה

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

ץחלו

לע

רושיא

.

תריצי

הרדס

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

ידכ

רוציל

הרדס

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

רחב

תורדגהב

תושקובמה

תמישמל

הספדהה

השדחה

.

3

.

רובע

לא

המישרה

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

תחאב

תויסיטרכהמ

המישרהש

העיפומ

הב

.

4

.

ןזה

םש

תמישמל

הספדהה

השדחה

המישרב

תחתפנה

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

הרימש

.

תרדס

תורדגהה

תוריהמה

ףסוותת

המישרל

תחתפנה

.

הרעה

םא

םיפיסומ

דוע

תויורשפא

תמישמל

הספדהה

,

שי

תונשל

תא

המש

רחאלו

ןכמ

ץוחלל

לע

רושיא

.

תקיחמ

הרדס

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

ידכ

קוחמל

הרדס

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

בורב

תויסיטרכה

,

העיפומ

קלחב

ןוילעה

המישר

תחתפנ

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

.

2

.

רובע

לא

המישרה

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

תחאב

תויסיטרכהמ

המישרהש

העיפומ

הב

.

3

.

המישרב

תחתפנה

רחב

תא

תמישמ

הספדהה

ךנוצרבש

קוחמל

ץחלו

לע

הקיחמ

.

הרעה

תורדס

תומיוסמ

לש

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

ןניא

תונתינ

הקיחמל

.

הספדה

וד

-

תידדצ

הספדה

וד

-

תידדצ

,

הנוכמה

םג

תספדה

סקלפוד

,

תשמשמ

הספדהל

לע

ריינה

ינשמ

וידדצ

.

הספדה

לע

ינש

ידצ

ריינה

הפידע

אל

קר

הניחבמ

תילכלכ

,

אלא

םג

טביההמ

לש

תוכיא

הביבסה

.

תספדה

ךמסמ

וד

-

ידדצ

ידכ

סיפדהל

ךמסמ

וד

-

ידדצ

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע