HP Deskjet 5440 Printer series - הגדרת גודל נייר מותאם אישית

background image

תונויליגמ

ריינה

.

6

.

רחב

תורדגה

הספדה

תורחא

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

הגוצת

המידקמ

תועצמאב

היצקנופה

הגוצתל

המידקמ

רשפא

גיצהל

סיפדת

בשחמב

ינפל

םיסיפדמש

ךמסמ

.

םא

סיפדתה

אל

הארנ

יוארכ

,

רשפא

לטבל

תא

תדובע

הספדהה

תונשלו

תא

תורדגה

הספדהה

שרדנכ

.

ידכ

גיצהל

ךמסמ

ספדומ

הגוצתב

המידקמ

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

םיטקפא

.

3

.

ןמס

תא

הביתה

גצה

ינפל

הספדה

.

4

.

רחב

תורדגה

הספדה

תורחא

ךנוצרכ

ץחלו

לע

רושיא

.

ינפל

תספדה

ךמסמה

עיפות

הגוצת

המידקמ

ולש

.

5

.

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ץחל

לע

ץבוק

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ספדה

ל

-

HP Deskjet

ידכ

סיפדהל

תא

ךמסמה

.

ץחל

לע

ץבוק

,

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

לטב

הספדה

ידכ

לטבל

תא

תדובע

הספדהה

.

ינפל

סיפדתש

תא

ךמסמה

תינשב

,

םאתה

תא

תורדגה

הספדהה

יפל

ךרוצה

.

תרדגה

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

הספדהל

לע

לדוג

דחוימ

לש

ריינ

םישמתשמ

תביתב

ודה

-

חיש

'

לדוג

םאתומ

תישיא

.'

קרפ

8

44

HP Deskjet 5400 series

background image

הרעה

ןייפאמ

הז

ןימז

קר

יגוסל

ריינ

םימיוסמ

.

ידכ

רידגהל

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

רחב

הייסיטרכב

ריינ

/

תוכיא

.

3

.

ץחל

לע

ןצחלה

המאתה

תישיא

.

העיפומ

תבית

ודה

-

חיש

'

לדוג

םאתומ

תישיא

.'

4

.

רחב

םש

לש

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

המישרהמ

תחתפנה

םש

.

5

.

ןזה

תא

תודימ

ריינה

הביתב

בחור

הביתבו

ךרוא

.

תודימ

םומינימה

םומיסקמהו

תועיפומ

תחתמ

לכל

הבית

.

6

.

רחב

תא

תדיחי

הדימה

היוצרה

:

ץניא

'

וא