HP Deskjet 5440 Printer series - איכות ההדפסה ירודה

background image

םיספדומה

םיווק

וא

תודוקנ

וא

םא

םיעיפומ

םהב

םיספ

,

ןכתיי

תוינסחמבש

הספדהה

שי

סלפמ

ויד

ךומנ

וא

ךירצש

תוקנל

ןתוא

.

הספדהה

היוהד

אדו

יכ

אל

םייק

בצמ

לש

סלפמ

ויד

ךומנ

תחאב

תוינסחמהמ

.

םא

סלפמ

וידה

תינסחמב

הספדה

יהשלכ

ךומנ

,

יוצר

ףילחהל

התוא

.

תלבקל

םירפסמה

םייגולטקה

םינוכנה

,

ןייע

ךירדמב

רזעה

ףרוצמה

תספדמל

.

אדו

יכ

תינסחמ

הספדה

הרוחש

תנקתומ

תספדמב

.

םא

טסקטה

תונומתהו

רוחשב

םיסיפדתב

םיארנ

םייוהד

,

ןכתיי

תספדמהש

השמתשה

קר

תינסחמב

הספדהה

השולשב

םיעבצ

.

תחטבהל

תוכיא

הספדה

תיבטימ

רוחשב

,

ןקתה

תינסחמ

הרוחש

ףסונב

תינסחמל

השולשב

םיעבצ

.

אדו

יכ

טרס

ןגמה

יטסלפה

רסוה

תוינסחממ

הספדהה

.

ךשמה

ךירדמ

שמתשמל

71

background image

1

רסה

תא

טרסה

יטסלפה

רחב

תורשפאב

לש

תוכיא

הספדה

ההובג

רתוי

.

םיספדומ

םיפד

םיקיר

ןכתיי

טרסש

ןגמה

יטסלפה

ןיידע

דמצומ

תינסחמל

הספדהה

.

אדו

יכ

טרס

ןגמה

רסוה

תוינסחממ

הספדהה

.

1

רסה

תא

טרסה

יטסלפה

ןכתיי

ש

לזא

וידה

תוינסחמב

הספדהה

.

ףלחה

תא

תוינסחמ

הספדהה

תוקירה

.

ןכתיי

תיסינש

סיפדהל

ךמסמ

אלל

םיילוש

רשאכ

תספדמב

תנקתומ

תינסחמ

הספדהה

רוחשב

דבלב

.

םיסיפדמשכ

ךמסמ

אלל

םיילוש

,

דימת

ךירצ

ןיקתהל

םג

תא

תינסחמ

הספדהה

השולשב

םיעבצ

ףסונב

תינסחמל

הספדהה

רוחשב

וא

תינסחמל

תספדהל

םימולצת

.

תומכ

וידה

תרבועה

ריינל

הנטק

ידמ

וא

הלודג

ידמ

ןנווכ

תא

תומכ

וידה

תאו

ךשמ

ןמז

שובייה

:

1

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

.

2

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

םדקתמ

.

3

.

ץחל

לע

תויורשפא

ךמסמ

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ינייפאמ

תספדמ

.

4

.

ץחל

לע

ןמז

שוביי

רחבו

תא

טירפה

יוניש

ךותמ

המישרה

תחתפנה

;

תעכ

ץחל

לע

ןצחלה

יוניש

.

הלועפ

וז

םורגת

תעפוהל

הררגה

ןמז

שוביי

.

5

.

טסה

תא

הררגה

ןמז

שוביי

רבעל

רתוי

וא

תוחפ

.

6

.

ץחל

לע

רושיא

.

7

.

ץחל

לע

תומכ

ויד

רחבו

תא

טירפה

יוניש

ךותמ

המישרה

תחתפנה

;

תעכ

ץחל

לע

ןצחלה

יוניש

.

תעכ

עיפות

הררגה

תומכ

ויד

.

8

.

טסה

תא

הלקסה

לש

'

תומכ

ויד

'

רבעל

'

טעמ

'

וא

'

הברה

'

.

הרעה

םא

םילידגמ

תא

תומכ

וידה

,

שי

טיסהל

תא

הלקסה

לש

'

ןמז

שוביי

'

רבעל

'

רתוי

'

ידכ

עונמל

ימתכ

ויד

.

9

.

ץחל

לע

רושיא

,

רחאלו

ןכמ

בוש

לע

רושיא

.

קרפ

11

72

HP Deskjet 5400 series

background image

םייוקיל

תספדהב

ךמסמה

טסקטה

תונומתהו

םניא

םירשוימ

םא

טסקטה

תונומתהו

סיפדתב

םניא

םירשוימ

יוארכ

,

רשי

תא

תוינסחמ

הספדהה

.

ךמסמה

ספדומה

וניא

זכרמב

ריינה

וא

אוהש

הטונ

תיווזב

1

.

אדו

יכ

ריינה

חנוה

תואיכ

שגמב

טלקה

.

2

.

אדו

לבוגש

ריינה

דומצ

בטיה

הצקל

ריינה

.

3

.

ספדה

בוש

תא

ךמסמה

.

םיקלח

ךמסמהמ

םירסח

וא

םהש

וספדוה

םוקמב

אל

ןוכנ

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

קודבו

תא