HP Deskjet 5440 Printer series - בעיות במחסנית ההדפסה

background image

תומיאתמה

ונקתוה

הב

.

םא

תלביק

תעדוה

האיגש

יבגל

תוינסחמ

הספדהה

,

ןמיס

תחאש

תוינסחממ

הספדהה

,

וא

ןהיתש

,

ןניא

תומיאתמ

תספדמל

וז

.

ךירדמ

שמתשמל

65

background image

ידכ

אדוול

תנקתהש

תא

תוינסחמ

הספדהה

תומיאתמה

:

1

.

חתפ

תא

הסכמ

תספדמה

.

2

.

ארק

תא

רפסמ

הריחבה

לעש

יבג

תקבדמ

תינסחמ

הספדהה

.

1

תקבדמ

רפסמ

הריחבה

2

ךיראת

תוירחאה

3

.

קודב

תא

תמישר

תוינסחמ

הספדהה

תומיאתמה

שומישל

תספדמב

ךלש

.

א

.

חתפ

תא

ה

-

Toolbox

)

זגרא

םילכה

(

לש

תספדמה

.

ב

.

ץחל

לע

הייסיטרכה

סלפמ

ויד

רעושמ

.

ג

.

ץחל

לע

ןצחלה

עדימ

לע

תוינסחמ

הספדה

ידכ

גיצהל

תא

תמישר

ירפסמ

הריחבה

לש

תוינסחמ

הספדהה

.

ךירדמ

רזעה

ףרוצמה

תספדמל

ליכמ

ףא

אוה

תא

ירפסמ

הריחבה

לש

תוינסחמ

הספדהה

תומיאתמה

.

4

.

קודב

תא

ךיראת

תוירחאה

לע

יבג

תינסחמ

הספדהה

.

5

.

םא

תינסחמ

הספדהה

תאשונ

רפסמ

הריחב

אל

םיאתמ

,

וא

גפש

ףקות

תוירחאה

,

ךילע

עצבל

תנקתה

תינסחמ

הספדה

השדח

.

6

.

רוגס

תא

הסכמ

תספדמה

.

םא

תירונה

'

שודיח

הלועפ

'

הניא

תבהבהמ

,

ןמיס

היעבהש

הרתפנ

.

םא

תירונה

'

שודיח

הלועפ

'

תבהבהמ

,

רקב

רתאב

HP

הכימתל

תינכט

תבותכב

www.hp.com/

support

.

תעדוה

'

היעב

תוינסחמב

הספדהה

'

םא

תלביק

העדוה

יבגל

היעב

תחאב

תוינסחממ

הספדהה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

םרה

תא

הסכמ

תספדמה

אצוהו

תא

תינסחמ

הספדהה

תרכזנה

תעדוהב

האיגשה

.

2

.

עצב

הנקתה

שדחמ

לש

תינסחמ

הספדהה

.

םא

תירונה

'

שודיח

הלועפ

'

הניא

תבהבהמ

,

ןמיס

היעבהש

הרתפנ

.

םא

תירונה

'

שודיח

הלועפ

'

הכישממ

בהבהל

,

רובע

בלשל

אבה

.

3

.

עצב

יוקינ

ינדי

לש

תינסחמ

הספדהה

.

4

.

סנכה

תא

תינסחמ

הספדהה

הרזחב

המוקמל

רוגסו

תא

הסכמ

תספדמה

.

םא

תירונה

'

שודיח

הלועפ

'

הכישממ

בהבהל

,

שי

הלקת

תינסחמב

הספדהה

שיו

עצבל

להונ

הפלחה

.

קרפ

11

66

HP Deskjet 5400 series

background image

הרעה

םא

ןיא

ךתושרב

תינסחמ

תיפולח

,

לכות

ךישמהל

סיפדהל

םע

תינסחמ

תחא

דבלב

,

בצמב

יוביג

ויד

.

5

.

םא

תירונה

'

שודיח

הלועפ

'

הכישממ

בהבהל

רחאל

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

,

רקב

רתאב

HP

הכימתל

תינכט

תבותכב

www.hp.com/support

.

תעדוה

'

סיפדמ

בצמב

יוביג

-

ויד

'

רשאכ

תספדמה

הלגמ

תנקתומש

הב

קר

תינסחמ

ויד

תחא

,

איה

תרבוע

בצמל

יוביג

ויד

.

בצמ

הספדה

הז

רשפאי

ךל

סיפדהל

םג

םע

תינסחמ

הספדה

תחא

,

םלוא

הספדהה

השעית

תיטיא

רתוי

תוכיאו

םיסיפדתה

םגפית

.

םא

תלביק

תעדוה

'

סיפדמ

בצמב

יוביג

ויד

'

תורמל

תספדמבש

תונקתומ

יתש

תוינסחמ

הספדה

,

אדו

טרסש

ןגמה

יטסלפה

רסוה

יתשמ

תוינסחמ

הספדהה

.

רשאכ

טרסה

יטסלפה

ןגמה

הסכמ

תא

יעגמ

תינסחמ

הספדהה

,

תספדמה

הניא

הלוכי

תוהזל

תינסחמש

הספדהה

תנקתומ

.

1

רסה

תא

טרסה

יטסלפה

תעדוה

'

תינסחמ

הספדה

הניא

תנקתומ

אתב

ןוכנה

'

םא

תלביק

תעדוה

האיגש

תאזכ

,

ןמיס

תינסחמש

וידה

תנקתומ

דצב

אלה

ןוכנ

לש

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

ןקתה

דימת

תא

תינסחמ

הספדהה

השולשב

םיעבצ

אתב

ילאמשה

לש

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

ןקתה

תא

תינסחמ

הספדהה

רוחשב

וא

תא

תינסחמ

הספדהה