HP Deskjet 5440 Printer series - הדפסת תצלומים אינה מתבצעת כראוי

background image

םימולצתל

אתב

ינמיה

לש

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

הרעה

ידכ

תוהזל

תולקב

תא

דצה

ןוכנה

תנקתהל

תינסחמ

הספדהה

תבשותב

,

םאתה

ןיב

למסה

עיפומה

לע

תינסחמ

הספדהה

ןיבל

למסה

עיפומה

לע

תבשותה

.

תספדה

םימולצת

הניא

תעצבתמ

יוארכ

קודב

תא

שגמ

ריינה

1

.

אדו

ריינש

םוליצה

חנומ

שגמב

טלקה

ךכ

דצהש

דעוימה

הספדהל

הנופ

יפלכ

הטמ

.

אדו

ריינש

םוליצה

רשי

ןיטולחל

.

2

.

ףחד

תא

ריינה

המינפ

דע

רצעייש

.

3

.

טסה

תא

לבוג

ריינה

דע

דמצייש

בטיה

הצקל

ריינה

,

ךא

דפקה

אלש

ץוחלל

תא

לבוגה

הקזוחב

ךכ

ריינהש

ףפוכתי

וא

לסלתסי

.

קודב

תא

ינייפאמ

תספדמה

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

קודבו

תא

תורדגהה

תואבה

:

ךירדמ

שמתשמל

67

background image

הייסיטרכה

הרדגהה

ריינ

/

תוכיא

לדוג

ריינה

:

לדוגה

םיאתמה

לש

ריינה

גוס

ריינה

:

ריינ

םוליצ

םיאתמ

תוכיא

הספדהה

:

יבטימ

וא

dpi

יברמ

םיעבצה

םימתכומ

וא

םניאש

םינמאנ

רוקמל

םא

םיעבצה

םימולצתב

םיארנ

םימתכומ

וא

םניאש

םינמאנ

רוקמל

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

אדו

ףאבש

תחא

תוינסחמהמ

ןיא

סלפמ

ויד

ךומנ

.

םא

סלפמ

וידה

וניא

ךומנ

ףאב

תחא

תוינסחמהמ

,

רובע

בלשל

2

.

2

.

רשיי

תא

תוינסחמ

הספדהה

.

3

.

ספדה

תא

םולצתה

שדחמ

.

4

.

םא

םיעבצה

ןיידע

םימתכומ

וא

םניאש

םינמאנ

רוקמל

,

עצב

לויכ

םיעבצ

.

לויכל

םיעבצ

ךירצ

ןיקתהל

תא

תינסחמה

תספדהל

םימולצת

ףסונב

תינסחמל

הספדהה

השולשב

םיעבצ

.

5

.

ספדה

תא

םולצתה

שדחמ

.

6

.

םא

םיעבצה

םיכישממ

תואריהל

םימתכומ

וא

םניאש

םינמאנ

רוקמל

,

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

,

ץחל

לע

הייסיטרכה

עבצ

רחאו

ךכ

לע

ןצחלה

תורדגה

עבצ

תומדקתמ

.

7

.

םאתה

תא

םיעבצה

תועצמאב

תבית

ודה

-

חיש

'

תורדגה

עבצ

תומדקתמ

.'

םיווק

םייקפוא

םיעיפומ

לע

םולצתה

םא

םיעיפומ

לע

םולצתה

םיווק

םייקפוא

םיריהב

וא

םיהכ

,

עצב

תא

ךילהתה

אבה

:

1

.

הקנ

תא

תוינסחמ

הספדהה

.

2

.

ספדה

תא

םולצתה

שדחמ

.

3

.

םא

םיווקה

םייקפואה

ןיידע

םיעיפומ

,

עצב

לויכ

תוכיא

הספדה

.

לויכל

תוכיא

הספדה

ךירצ

ןיקתהל

תא

תינסחמ

הספדהה

רוחשב

ףסונב

תינסחמל

הספדהה

השולשב

םיעבצ

.

4

.

ספדה

תא

םולצתה

שדחמ

.

קלח

םוליצהמ

יוהד

םא

קלח

םולצתהמ

יוהד

,

לעפ

יפל

תויחנה

הלא

.

קרפ

11

68

HP Deskjet 5400 series

background image

קלח

םולצתהמ

יוהד

הארמה

יוהדה

יושע

עיפוהל

ילושב

םולצתה

,

וא

ךומס

םהילא

.

ינמיס

הייהד

םיעיפומ

תוצקב

םוליצה

אדו

ריינש

םוליצה

וניא

ףפוכמ

.

םא

ריינ

םוליצה

לסלתסה

,

חנה

ותוא

תיקשב

ןוליינ

ףפוכו

ותוא

תונידעב

ןוויכב

ךופהה

,

דע

רשייתיש

.

םא

היעבה

תרתונ

הניעב

,

ףלחה

ריינל

םוליצ

וניאש

לגועמ

.

תלבקל

תוארוה

לע

תעינמ

תולסלתסה

ריינ

םוליצה

,

ןייע

ףיעסב

ןוסחא

לש

ריינ

םוליצ

לופיטו

וב

.

ינמיס

הייהד

םיעיפומ

דיל

תוצק

םוליצה

הרקמב

לש

תעפוה

ינמיס

הייהד

חווטב

לש

25

דע

63

מ

"

מ

)

1.0

דע

2.5

ץניא

('

הצקמ

םולצתה

,

הסנ

תא

תונורתפה

םיאבה

:

ןקתה

תספדמב

תינסחמ

תספדהל

םימוליצ

תינסחמו

הספדה

השולשב

םיעבצ

.

חתפ

תא

תבית

ודה

-

חיש

ינייפאמ

תספדמ

,

ץחל

לע