HP Deskjet 5440 Printer series - הודעות שגיאה

background image

םיילושה

םיעיפומ

לעמ

תינושלל

תשלתנה

:

רשיי

תא

תוינסחמ

הספדהה

.

אדו

ןיאש

לכ

היעב

תנומתב

רוקמה

.

המגודל

,

םא

התא

סיפדמ

הנומת

הקורס

,

אדו

הנומתהש

התיה

הרשי

תעב

הקירסה

.

תועדוה

האיגש

העדוה

לע

תליזא

ריינה

םא

העיפומ

העדוה

לע

ךכ

לזאש

ריינה

רישכמב

,

לעפ

יפל

תויחנה

הלא

.

There was an error writing to USB port

)

העריא

האיגש

הביתכב

לא

תאיצי

USB

(

ןכתיי

תספדמהש

הניא

תלבקמ

םינותנ

םינוכנ

ןקתהמ

USB

רחא

וא

תזכרמ

ה

-

USB

.

רבח

תא

תספדמה

תורישי

לא

תאיצי

ה

-

USB

בשחמב

.

Two-way communication cannot be established

)

ןיא

תורשפא

םיקהל

תרושקת

וד

-

תינוויכ

(

וא

Printer not responding

)

תספדמה

הניא

הביגמ

(

ןכתיי

תספדמהש

הניא

הלוכי

םיקהל

תרושקת

םע

בשחמה

ןוויכמ

לבכש

ה

-

USB

ךורא

ידמ

.

םא

העיפומ

תעדוה

האיגש

וז

,

אדו

ךרואש

לבכ

ה

-

USB

וניא

הלוע

לע

5

רטמ

.

קרפ

11

78

HP Deskjet 5400 series

background image

העדוהה

'

תינסחמ

הספדה

אל

המיאתמ

'

תספדמה

לכות

סיפדהל

קר

םא

תוינסחמ

הספדהה

תומיאתמה

ונקתוה

הב

.

םא

העיפוה

העדוה

לע

תינסחמ

הספדה

אל

המיאתמ

,

לעפ

יפל

תויחנה

הלא

.

העדוהה

'

היעב

תינסחמב

הספדה

'

םא

תלביק

העדוה

לע

תויעב

תינסחמב

הספדה

,

ןכתיי

תינסחמש

הספדהה

הניא

הניקת

.

ידכ

רותפל

תא

היעבה

,

לעפ

יפל

תויחנה

הלא

.

'

תררג

תוינסחמ

הספדהה

העוקת

'

םא

תספדמה

העקתנ

ךות

ידכ

תספדה

ךמסמ

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

.

'

תינסחמ

הספדהה

הניא

תנקתומ

אתב

ןוכנה

'

םא

תלביק

תעדוה

האיגש

תאזכ

,

ןמיס

תינסחמש

וידה

תנקתומ

דצב

אלה

ןוכנ

לש

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

ןקתה

דימת

תא

תינסחמ

הספדהה

השולשב

םיעבצ

אתב

ילאמשה

לש

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

ןקתה

תא

תינסחמ

הספדהה

רוחשב

וא

תא

תינסחמ

הספדהה

םימולצתל

אתב

ינמיה

לש

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

'

סיפדמ

בצמב

יוביג

ויד

'

רשאכ

תספדמה

הלגמ

תנקתומש

הב

קר

תינסחמ

ויד

תחא

,

איה

תרבוע

בצמל

יוביג

ויד

.

בצמ

הספדה

הז

רשפאי

ךל

סיפדהל

םג

םע

תינסחמ

הספדה

תחא

,

םלוא

הספדהה

השעית

תיטיא

רתוי

תוכיאו

םיסיפדתה

םגפית

.

םא

תלביק

תעדוה

'

סיפדמ

בצמב

יוביג

ויד

'

תורמל

תספדמבש

תונקתומ

יתש

תוינסחמ

הספדה

,

אדו

טרסש

ןגמה

יטסלפה

רסוה

יתשמ

תוינסחמ

הספדהה

.

רשאכ

טרסה

יטסלפה

ןגמה

הסכמ

תא

יעגמ

תינסחמ

הספדהה

,

תספדמה

הניא

הלוכי

תוהזל

תינסחמש

הספדהה

תנקתומ

.

העדוה

לע

תליזא

ריינ

לעפ

יפל

תוארוהה

תומיאתמה

בצמל

לעופב

.

םא

שגמ

טלקה

ליכמ

ריינ

1

.

אדו

יכ

:

תמייק

תומכ

תקפסמ

לש

ריינ

שגמב

טלקה

)

תוחפל

10