HP Deskjet 5440 Printer series - תוכן עניינים

background image

תויגולונכט

Real Life

תיבמ

HP

.................................................................................

19

תינסחמ

תספדהל

םימולצת

.........................................................................................

20

PhotoREt

..............................................................................................................

21

dpi

יברמ

.................................................................................................................

21

תורדגה

עבצ

תומדקתמ

..............................................................................................

21

Exif Print

...............................................................................................................

22

ןוסחא

לש

ריינ

םוליצ

לופיטו

וב

.....................................................................................

22

ןוכסיח

ףסכב

תעב

תספדה

םימולצת

.............................................................................

23

םיטקייורפ

םירחא

םוליצב

............................................................................................

23

ףותיש

םימולצת

םע

ינב

החפשמ

םירבחו

.......................................................................

23

6

תספדה

םימולצת

המלצממ

תילטיגיד

..........................................................................

24

תודוא

PictBridge

....................................................................................................

24

תספדה

PictBridge

..................................................................................................

24

7

תספדה

םיכמסמ

םירחא

............................................................................................

26

ראוד

ינורטקלא

.........................................................................................................

26

םיבתכמ

..................................................................................................................

27

םיכמסמ

..................................................................................................................

28

תופטעמ

..................................................................................................................

29

תורבוח

םוסרפ

..........................................................................................................

30

יסיטרכ

הכרב

...........................................................................................................

32

תויולג

.....................................................................................................................

33

םיפקש

....................................................................................................................

34

תוקבדמ

..................................................................................................................

34

תויסיטרכ

ירמוחו

הספדה

םינטק

םירחא

.........................................................................

35

תורבוח

...................................................................................................................

36

תוזרכ

.....................................................................................................................

38

יריבעמ

הספדה

ץוהיגב

...............................................................................................

39

8

תוצע

הספדהל

.........................................................................................................

41

ירוציק

ךרד

הספדהל

..................................................................................................

41

הספדה

הריהמ

/

תינוכסח

.............................................................................................

41

הספדה

תימוימוי

תיללכ

..............................................................................................

42

ךירדמ

שמתשמל

1

background image

תספדה

תגצמ

...........................................................................................................

42

הספדה

ינוגב

רופא

....................................................................................................

42

תעיבק

תורדגה

תרירב

לדחמ

תספדמל

..........................................................................

42

תריחב

תוכיא

הספדה

.................................................................................................

43

תרדגה

רדס

םידומעה

................................................................................................

44

תספדה

םידומע

םיבורמ

לע

ןויליג

דחא

...........................................................................

44

הגוצת

המידקמ

.........................................................................................................

44

תרדגה

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

...................................................................................

44

תריחב

גוס

ריינ

.........................................................................................................

45

תורדגה

תוריהמ

תומישמל

הספדה

...............................................................................

45

הספדה

וד

-

תידדצ

......................................................................................................

46

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

.................................................................................................

49

ינמיס

םימ

................................................................................................................

50

9

תנכות

תספדמה

......................................................................................................

51

תבית

ודה

-

חיש

'

ינייפאמ

תספדמ

'

..................................................................................

51

שומישה

הרזעב

'

המ

הז

'?

...........................................................................................

51

ןולח

סלפמ

וידה

........................................................................................................

51

תדרוה

םינוכדע

תנכותל

תספדמה

.................................................................................

52

10

הקוזחת

..................................................................................................................

53

תנקתה

תוינסחמ

הספדה

............................................................................................

53

תלעפה

ןייפאמה

'

יוביכ

יטמוטוא

'

...................................................................................

56

רושיי

תוינסחמ

הספדה

...............................................................................................

56

לויכ

םיעבצ

...............................................................................................................

57

לויכ

תוכיא

הספדהה

..................................................................................................

57

יוקינ

יטמוטוא

לש

תוינסחמ

הספדהה

.............................................................................

57

תספדה

ףד

ןויסינ

......................................................................................................

58

תגצה

יסלפמ

ויד

םירעושמ

..........................................................................................

58

תקוזחת

ףוג

תינסחמה

...............................................................................................

58

תרסה

ויד

רועהמ

יטרפמו

שובל

....................................................................................

59

יוקינ

ינדי

לש

תוינסחמ

הספדהה

...................................................................................

59

תקוזחת

תוינסחמ

הספדהה

.........................................................................................

60

ה

-

Toolbox

)

זגרא

םילכה

(

לש

תספדמה

.......................................................................

61

11

ןורתפ

תויעב

............................................................................................................

62

תספדמה

הניא

הסיפדמ

..............................................................................................

62

תמיסח

ריינ

..............................................................................................................

63

תויעב

ריינ

................................................................................................................

64

תספדמה

העוקת

.......................................................................................................

65

תויעב

תינסחמב

הספדהה

...........................................................................................

65

תספדה

םימולצת

הניא

תעצבתמ

יוארכ

..........................................................................

67

תויעב

PictBridge

....................................................................................................

70

תוכיא

הספדהה

הדורי

................................................................................................

71

םייוקיל

תספדהב

ךמסמה

............................................................................................

73

תויעב

םע

םיכמסמ

אלל

םיילוש

....................................................................................

73

תועדוה

האיגש

..........................................................................................................

78

תוירונ

תספדמה

תוקלוד

וא

תובהבהמ

...........................................................................

80

הספדה

תיטיא

לש

ךמסמ

............................................................................................

81

םא

תויעבה

ןיידע

תוכשמנ

...........................................................................................

82

12

םירמוח

םילכתמ

.......................................................................................................

83

ריינ

.........................................................................................................................

83

םילבכ

ל

-

USB

..........................................................................................................

83

2

HP Deskjet 5400 series

background image

13

טרפמ

.....................................................................................................................

84

טרפמ

תספדמה

........................................................................................................

84

14

עדימ

עגונב

תוכיאל

הביבסה

......................................................................................

85

הרהצה

יבגל

תוכיא

הביבסה

........................................................................................

85

רוזחימ

תוינסחמ

הספדה

............................................................................................

86

סקדניא

..........................................................................................................................

87

ןכות

םיניינע

ךירדמ

שמתשמל

3

background image

1

םיכורב

םיאבה

ידכ

אוצמל

הבושת

הלאשל

יהשלכ

,

רחב

דחאב

םיאשונהמ

םיאבה

: