HP Deskjet 5440 Printer series - התקנת מחסניות הדפסה

background image

הספדהה

התאש

ףילחמ

.

ךירדמ

שמתשמל

53

background image

1

תקבדמ

רפסמ

הריחבה

דועיתה

הוולנה

תספדמל

:

ןויעל

המישרב

לש

ירפסמ

הריחב

לש

תוינסחמ

הספדה

,

ןייע

ךירדמב

רזעה

ףרוצש

תספדמל

.

תבית

ודה

-

חיש

'

עדימ

לע

תוינסחמ

הספדה

:'

ןויעל

תמישרב

ירפסמ

הריחבה

לש

תוינסחמ

הספדהה

,

חתפ

תא

ה

-

Toolbox

)

זגרא

םילכה

(

לש

תספדמה

,

ץחל

לע

הייסיטרכה

סלפמ

ויד

רעושמ

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

ןצחלה

עדימ

לע

תוינסחמ

הספדה

.

הרעה

ןכתיי

ןייפאמש

הז

וניא

ןימז

תביבסב

הדובעה

ךלש

.

בצמ

יוביג

ויד

תלועפ

תספדמה

תרשפאתמ

םג

רשאכ

תנקתומ

הב

תינסחמ

הספדה

תחא

דבלב

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

האר

בצמ

יוביג

ויד

.

תוארוה

הנקתה

ידכ

ןיקתהל

תינסחמ

הספדה

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

1

.

אדו

תספדמהש

תלעפומ

.

2

.

ןעט

ריינ

Letter

וא

ריינ

A4

ןבל

ליגר

שגמב

טלקה

.

3

.

חתפ

תא

הסכמ

תספדמה

.

4

.

ןתמה

דע

תבשותש

תינסחמ

הספדהה

םייסת

זוזל

דצל

ןימי

לש

תספדמה

,

היהתו

הטקש

בצמבו

קרס

.

5

.

ףחד

תא

תינסחמ

הספדהה

יפלכ

הטמ

קלחהו

התוא

הצוחה

ךותמ

תבשותה

.

קרפ

10

54

HP Deskjet 5400 series

background image

6

.

אצוה

תא

תינסחמ

הספדהה

השדחה

הזיראהמ

רסהו

תוריהזב

תא

טרס

ןגמה

יטסלפה

.

קזחה

תא

תינסחמ

הספדהה

ךכ

תועוצרש

תשוחנה

ןה

התיתחתב

תונופו

יפלכ

תספדמה

.

1

רסה

תא

טרסה

יטסלפה

הארתה

ןיא

תעגל

ירירחב

וידה

וא

יעגמב

תשוחנה

לש

תינסחמ

הספדהה

.

העיגנ

םיקלחב

הלא

םורגת

תומיתסל

,

תולקתל

תקרזהב

וידה

העיגפלו

םיעגמב

םיילמשחה

.

ןיא

ריסהל

תא

יספ

תשוחנה

,

ןכש

םה

םיינויח

םיעגמכ

םיילמשח

.

7

.

קלחה

תא

תינסחמ

הספדהה

תיווזב

הלק

יפלכ

הלעמ

ךותל

תבשותה

,

דע

תינסחמהש

לענית

המוקמב

השיקנב

.

ךירדמ

שמתשמל

55

background image

8

.

רוגס

תא

הסכמ

תספדמה

.

תוכיאל

הספדה

תיבטימ

,

עצב

להונ

רושיי

לש

תוינסחמ

הספדהה

.

תלבקל

עדימ

לע

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

,

ןייע

ףיעסב

תקוזחת

תוינסחמ

הספדהה

.

תלבקל

עדימ

לע

רוזחימ

תוינסחמ

הספדה

תוקיר

,

ןייע

קלחב

רוזחימ

תוינסחמ

הספדה

.

הרהזא

שי

קיזחהל

תא

תוינסחמ

הספדהה

)

תושדח

תושמושמו

תחאכ

(

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

.

תלעפה

ןייפאמה

'

יוביכ

יטמוטוא

'

רחב

תא

ןייפאמה

'

יוביכ

יטמוטוא

'

ידכ

ריבעהל

תא

תספדמה

ןפואב

יטמוטוא

בצמל

קרס

רחאל

30

תוקד

לש

רסוח

תוליעפ

,

ידכו

רוזחל

הלועפל

ןפואב

יטמוטוא

רשאכ

תודובע

הספדה

תוחלשנ

הילא

.

הריחבה

תורשפאב

'

יוביכ

יטמוטוא

'

תלטבמ

תא

בצמ

FEMP

ןוכסיחל

היגרנאב

.

תלעפהל

ןייפאמ

יוביכה

יטמוטואה

,

לעפ

םאתהב

תוארוהל

תואבה

:

1

.

תכרעמב

Windows 2000

,

ץחל

לע

לחתה

,

ץחל

לע

תורדגה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

.

תכרעמב

Windows XP

,

ץחל

לע

לחתה

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

תוספדמ

םיסקפו

.

הלועפ

וז

גיצת

לע

ךסמה

תא

תמישר

לכ

תוספדמה

תונקתומה

בשחמב

.

2

.

רחב

תא

תספדמה

היוצרה

ץחלו

הציחל

תינמי

רבכעב

ידכ

גיצהל

תא

תמישר

תויורשפאה

.

3

.

ץחל

לע

םינייפאמ

.

העיפומ

תבית

ודה

-

חיש

'

ינייפאמ

תספדמה

.'

4

.

רחב