HP Deskjet 5440 Printer series - יישור מחסניות הדפסה

background image

הייסיטרכב

תורדגה

ןקתה

.

5

.

רחב

תורשפאב

לעפה

תא

ןייפאמ

יוביכה

יטמוטואה

לש

הרמוחה

,

ץחל

לע

לעפומ

רחאלו

ןכמ

ץחל

לע

רושיא

.

הרעה

ןכתיי

ןייפאמש

הז

וניא

ןימז

תביבסב

הדובעה

ךלש

.

רושיי

תוינסחמ

הספדה

רחאל

תנקתה

תינסחמ

הספדה

,

עצב

להונ

רושיי

תוינסחמב

הספדהה

,

ידכ

חיטבהל

תוכיא

הספדה

תיבטימ

.

רושייל

תוינסחמ

הספדהה

:

1

.

ןעט

ריינ

Letter

וא

ריינ

A4

ןבל

ליגר

שגמב

טלקה

.

קרפ

10

56

HP Deskjet 5400 series

background image

2

.

חתפ

תא

ה

-

Toolbox

)

זגרא

םילכה

(

לש

תספדמה

.

3

.

ץחל

לע

רשיי

תא

תוינסחמ

הספדהה

.

4

.

ץחל

לע

לייכ

,

לעפו

םאתהב

תוארוהל

תועיפומה

לע

ךסמה

.

הרעה

ןכתיי

ןייפאמש

הז

וניא

ןימז

תביבסב

הדובעה

ךלש

.

לויכ

םיעבצ

םיעצבמ

לויכ

םיעבצ

רשאכ

םיעבצה

םימולצתב

םיספדומה

תועצמאב

תינסחמ

תספדהל

םימולצת

םיארנ

םייוגש

ןפואב

יבקע

.

ינפל

עוציב

לויכ

םיעבצ

,

רשיי

תא

תוינסחמ

הספדהה

רחאו

ךכ

ספדה

תא

םולצתה

שדחמ

.

םא

עבצה

ןיידע

יוגש

,

עצב

לויכ

םיעבצ

.

לויכל

םיעבצה

:

1

.

ןעט

ריינ

Letter

וא

ריינ

A4

ןבל

ליגר

שגמב

טלקה

.

2

.

אדו

יתשש

תוינסחמה

,

תינסחמ

הספדהה

השולשב

םיעבצ

ו

תינסחמ

תספדהל

םימולצת

ןכא

תונקתומ

תספדמב

.

3

.

חתפ

תא

ה

-

Toolbox

)

זגרא

םילכה

(

לש

תספדמה

.

4

.

ץחל

לע

לויכ

םיעבצ

.

5

.

ץחל

לע

לחתה

,

לעפו

םאתהב

תוארוהל

תועיפומה

לע

ךסמה

.

הרעה

ןכתיי

ןייפאמש

הז

וניא

ןימז

תביבסב

הדובעה

ךלש

.

לויכ

תוכיא

הספדהה

םיעצבמ

לויכ

תוכיא

הספדה

רשאכ

םיכמסמב

וספדוהש

תועצמאב

תוינסחמ

הספדהה

השולשב

םיעבצ

רוחשבו

,

םיעיפומ

םיווק

םייקפוא

םיריהב

וא

םיהכ

.

ינפל

עוציב

לויכ

תוכיא

הספדה

,

עצב

יוקינ

תוינסחמ

הספדהה

רחאו

ךכ

ספדה

תא

ךמסמה

שדחמ

.

םא

םיווקה

ןיידע

םיעיפומ

,

עצב

לויכ

תוכיא

הספדה

.

ידכ

לייכל

תא

תוכיא

הספדהה

,

עצב

תא