HP Deskjet 5440 Printer series - תחזוקת גוף המחסנית

background image

םיינוציחה

לש

תספדמה

,

שמתשה

תילטמב

הכר

החל

.

ךלהמב

יוקינ

תספדמה

,

ןת

ךתעד

תוצעל

תואבה

:

לא

הקנת

תא

םינפ

תספדמה

.

ענמ

תרידח

םילזונ

קלחל

ימינפה

לש

תספדמה

.

לא

שמתשת

ירמוחב

יוקינ

םייתיב

וא

םיטנגרטד

.

םא

םירמוחה

וללה

לכב

תאז

ועגנ

תספדמב

,

בגנ

תא

םיחטשמה

םיינוציחה

הלש

תרזעב

תילטמ

הכר

החל

.

לא

ןמשת

תא

טומ

הכימתה

וילעש

הענ

תבשות

תוינסחמ

הספדהה

.

שערה

עמשנה

רשאכ

תבשותה

הענ

ךולה

בושו

ונה

יעבט

.

קרפ

10

58

HP Deskjet 5400 series

background image

תרסה

ויד

רועהמ

יטרפמו

שובל

ידכ

ריסהל

ויד

רועהמ

יטרפמו

שובל

,

עצב

תא

תולועפה

תואבה

:

רוזא

םתכומ

ןורתפ

רוע

ףוגה

ףשפש

תא

רוזאה

תרזעב

ןובס

סג

.

דב

ןבל

ףוטש

תא

דבה

םימב

םירק

שמתשהו

ןיבלמב

רולכ

.

דב

ינועבצ

ףוטש

תא

דבה

םימב

םירק

שמתשהו

הינומאב

תפצקומ

.

הארתה

תרסהל

ויד

גיראמ

,

שי

שמתשהל

דימת

םימב

םירק

.

םימ

םירשופ

וא

םימח

םילולע

רידחהל

תא

וידה

ךותל

גיראה

.

יוקינ

ינדי

לש

תוינסחמ

הספדהה

םא

םישמתשמ

תספדמב

הביבסב

תקבואמ

,

הלולע

רבטצהל

תומכ

הנטק

לש

ךולכל

לע

יבג

יעגמ

תוינסחמ

הספדהה

.

תנכה

ירמוח

יוקינה

יוקינל

תוינסחמ

הספדהה

,

רזעיה

םיטירפב

םיאבה

:

םימ

םיקקוזמ

)

ימ

זרב

םילולע

ליכהל

םימרוג

םימהזמ

,

םיקיזמה

תינסחמל

הספדהה

.(

ינולקמ

רמצ

ןפג

וא

רמוח

ךר

לוטנו

ךומ

רחא

אלש

קבדיי

תינסחמל

הספדהה

.

רהזיה

תזתהמ

ויד

לע

םיידיה

וא

םידגבה

ךלהמב

יוקינה

.

תונכה

יוקינל

1

.

חתפ

תא

הסכמ

תספדמה

.

2

.

ןתמה

דע

תבשותש

תינסחמ

הספדהה

םייסת

זוזל

דצל

ןימי

לש

תספדמה

,

היהתו

הטקש

בצמבו

קרס

.

3

.

אצוה

תא

תוינסחמ

הספדהה

חנהו

ןתוא

לע

תסיפ

ריינ

ךכ

תועוצרש

תשוחנה

תונפומ

יפלכ

הלעמ

.

הארתה

לא

ריאשת

תא

תוינסחמה

ץוחמ

תספדמל

ךשמל

רתוי

מ

-30

תוקד

.

תוארוה

יוקינ

1

.

בטרה

תולק

ןולקמ

רמצ

ןפג

םימב

םיקקוזמ

טחסו

תא

יפדוע

םימה

.

2

.

בגנ

תא

יעגמ

תשוחנה

לש

תינסחמ

הספדהה

תרזעב

ןולקמה

.

הארתה

לא

עגית

ירירחב

וידה

לש

תינסחמ

הספדהה

.

העיגנ

םיקלחב

הלא

םורגת

תומיתסל

,

תולקתל

תורושקה

וידב