Pomoc usługi HP Deskjet 5440 Printer series

background image

HP Deskjet 5400 series

Instrukcja obs

ł

ugi

background image

O

ś

wiadczenia firmy

Hewlett-Packard

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mog

ą

ulec zmianie bez

powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrze

ż

one.

Reprodukcja, adaptacja lub
t

ł

umaczenie tego podr

ę

cznika nie jest

dozwolone bez uprzedniej pisemnej
zgody firmy Hewlett-Packard, z
wyj

ą

tkiem przypadków dozwolonych

w ramach praw autorskich.
Jedynymi obowi

ą

zuj

ą

cymi

gwarancjami na produkty i us

ł

ugi

firmy HP s

ą

te, które s

ą

wyra

ż

one

jawnie w o

ś

wiadczeniach o gwarancji

towarzysz

ą

cych tym produktom i

us

ł

ugom.

Ż

adnych informacji

zawartych w tym dokumencie nie
nale

ż

y traktowa

ć

jako dodatkowego

zobowi

ą

zania gwarancyjnego ze

strony firmy HP. Firma HP nie ponosi

ż

adnej odpowiedzialno

ś

ci za

ewentualne b

łę

dy redakcyjne,

niedok

ł

adno

ś

ci b

ą

d

ź

uchybienia

merytoryczne zawarte w niniejszym
dokumencie.

Znaki towarowe

Microsoft, MS, MS-DOS i Windows s

ą

zastrze

ż

onymi znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation.
TrueType jest zastrze

ż

onym w

Stanach Zjednoczonych znakiem
towarowym firmy Apple Computer, Inc.
Adobe, AdobeRGB i Acrobat s

ą

znakami towarowymi firmy Adobe
Systems Incorporated.
Copyright 2005 Hewlett-Packard
Development Company, LP.

Nazewnictwo i stosowane
formy

W niniejszym podr

ę

czniku

u

ż

ytkownika przyj

ę

to przedstawione

poni

ż

ej terminy i formy nazewnicze.

Terminy

Drukarka HP Deskjet mo

ż

e by

ć

okre

ś

lana jako

drukarka HP

lub

drukarka

.

Uwagi i ostrze

ż

enia

Symbol

Przestroga

wskazuje na

niebezpiecze

ń

stwo uszkodzenia

drukarki HP Deskjet lub innego
urz

ą

dzenia. Na przyk

ł

ad:

Przestroga

Nie nale

ż

y

dotyka

ć

dysz g

ł

owicy ani

miedzianych styków
pojemnika z atramentem.
Dotykanie tych cz

ęś

ci mo

ż

e

spowodowa

ć

zatkanie

dyszy, problemy z
atramentem lub wadliwe
po

łą

czenie elektryczne.

Symbol

Ostrze

ż

enie

wskazuje na

niebezpiecze

ń

stwo wyrz

ą

dzenia

krzywdy sobie lub innym osobom. Na
przyk

ł

ad:

Ostrze

ż

enie

Pojemniki z

atramentem, zarówno nowe,
jak i zu

ż

yte, nale

ż

y

przechowywa

ć

w miejscu

niedost

ę

pnym dla dzieci.

U

ł

atwienia dost

ę

pu

Drukarka HP zosta

ł

a zaprojektowana

pod k

ą

tem u

ł

atwienia jej obs

ł

ugi przez

osoby niepe

ł

nosprawne.

Zaburzenia wzroku

Osoby z wadami wzroku lub
niedowidz

ą

ce mog

ą

korzysta

ć

z

oprogramowania drukarki za pomoc

ą

funkcji i opcji u

ł

atwie

ń

dost

ę

pu

systemu Windows. Oprogramowanie
obs

ł

uguje tak

ż

e najbardziej przydatne

rozwi

ą

zania pomocnicze, m.in.

czytniki ekranu, czytniki tekstu
zapisanego w alfabecie Braille'a i
aplikacje zamieniaj

ą

ce g

ł

os na tekst.

Z my

ś

l

ą

o daltonistach kolorowe

przyciski i zak

ł

adki w

oprogramowaniu i na drukarce HP
zaopatrzono w proste opisy lub
symbole sugeruj

ą

ce ich

przeznaczenie.

Zaburzenia ruchu

U

ż

ytkownicy z upo

ś

ledzeniem funkcji

motorycznych mog

ą

uaktywnia

ć

funkcje oprogramowania drukarki za
pomoc

ą

polece

ń

wydawanych z

klawiatury. Oprogramowanie
obs

ł

uguje tak

ż

e takie opcje u

ł

atwie

ń

dost

ę

pu systemu Windows, jak

KlawiszeTrwa

ł

e,

KlawiszePrze

łą

czaj

ą

ce, KlawiszeFiltru

i KlawiszeMyszy. Prowadnicami i
podajnikami papieru, przyciskami i
drzwiczkami drukarki mog

ą

manipulowa

ć

tak

ż

e osoby o

ograniczonej sile lub zasi

ę

gu.