HP Deskjet 5440 Printer series Yardım

background image

HP Deskjet 5400 series

Kullan

ı

c

ı

k

ı

lavuzu

background image

Hewlett-Packard Company
bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden
bildirilmeksizin de

ğ

i

ş

tirilebilir.

Tüm haklar

ı

sakl

ı

d

ı

r. Telif haklar

ı

n

ı

n

izin verdi

ğ

i durumlar d

ı

ş

ı

nda, Hewlett-

Packard taraf

ı

ndan önceden verilmi

ş

yaz

ı

l

ı

izin olmaks

ı

z

ı

n bu belgenin

ço

ğ

alt

ı

lmas

ı

, uyarlanmas

ı

veya ba

ş

ka

bir dile çevrilmesi yasakt

ı

r.

HP ürün ve hizmetlerine ili

ş

kin

garantiler söz konusu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen aç

ı

k garanti

beyanlar

ı

nda yer alanlardan ibarettir.

Bu belge içindeki hiçbir

ş

ey ek bir

garanti olu

ş

turdu

ğ

u

ş

eklinde

yorumlanmamal

ı

d

ı

r. HP bu belgede

bulunan hiçbir teknik ya da yay

ı

nc

ı

ya

ait hata veya eksiklikten sorumlu
tutulamaz.

Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows
Microsoft Corporation’

ı

n tescilli ticari

markalar

ı

d

ı

r.

TrueType; Apple Computer, Inc.’nin
ABD ticari markas

ı

d

ı

r.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat;
Adobe Systems Incorporated
kurulu

ş

unun ticari markalar

ı

d

ı

r.

Telif Hakk

ı

2005 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Terimler ve i

ş

aretler

Bu kullan

ı

c

ı

k

ı

lavuzunda a

ş

a

ğ

ı

daki

terimler ve i

ş

aretler kullan

ı

lmaktad

ı

r.

Terimler

HP Deskjet yaz

ı

c

ı

ayn

ı

zamanda

HP

yaz

ı

c

ı

ya da

yaz

ı

c

ı

olarak

adland

ı

r

ı

lm

ı

ş

t

ı

r.

Dikkat ve uyar

ı

ifadeleri

Dikkat

HP Deskjet ya da di

ğ

er

ekipman için olas

ı

tehlikeleri gösterir.

Örne

ğ

in:

Dikkat uyar

ı

s

ı

Yaz

ı

c

ı

kartu

ş

unun mürekkep

püskürtme uçlar

ı

na ve bak

ı

r

kontaklar

ı

na dokunmay

ı

n.

Bu parçalarla temas,
t

ı

kanma, mürekkeple ilgili

baz

ı

sorunlar veya elektrik

ba

ğ

lant

ı

lar

ı

nda sorunlara

neden olabilir.

Uyar

ı

ifadesi; size veya ba

ş

kalar

ı

na

zarar gelebilece

ğ

ini belirtir. Örne

ğ

in:

Uyar

ı

Eski ve yeni yaz

ı

c

ı

kartu

ş

lar

ı

n

ı

çocuklar

ı

n

eri

ş

emeyece

ğ

i bir yerde

saklay

ı

n.

Eri

ş

ilebilirlik

HP yaz

ı

c

ı

n

ı

z içerdi

ğ

i bir dizi özellik

sayesinde engelli kullan

ı

c

ı

lar

taraf

ı

ndan da kolayl

ı

kla kullan

ı

labilir.

Görme

Görme bozuklu

ğ

u olan veya zorlukla

görebilen kullan

ı

c

ı

lar Windows’un

eri

ş

ilebilirlik seçenekleri ve

i

ş

levlerinden yararlanarak yaz

ı

c

ı

yaz

ı

l

ı

m

ı

n

ı

kullanabilirler. Ayr

ı

ca ekran

okuyucular

ı

, Braille okuyucular ve

sesi metne dönü

ş

türme uygulamalar

ı

gibi yard

ı

mc

ı

teknolojilerin ço

ğ

u da

desteklenmektedir. Renk körlü

ğ

ü olan

kullan

ı

c

ı

lar için, yaz

ı

l

ı

mda ve HP

yaz

ı

c

ı

üzerinde kullan

ı

lan renkli

ğ

meler ile sekmeler, uygun eylemi

anlatan basit metinlerle veya simge
etiketleriyle sunulmu

ş

tur.

Hareket

Hareket zorlu

ğ

u çeken kullan

ı

c

ı

lar,

yaz

ı

c

ı

yaz

ı

l

ı

m

ı

ndaki i

ş

levleri klavye

komutlar

ı

yoluyla kullanabilirler.

Yaz

ı

l

ı

m StickyKeys, ToggleKeys,

FilterKeys ve MouseKeys gibi
Windows eri

ş

ilebilirlik seçeneklerini

de desteklemektedir. Yaz

ı

c

ı

kapaklar

ı

,

ğ

meleri, ka

ğ

ı

t tepsileri ve ka

ğ

ı

t

k

ı

lavuzlar

ı

, güçsüz ve eri

ş

im zorlu

ğ

u

çeken kullan

ı

c

ı

lar taraf

ı

ndan da

rahatl

ı

kla kullan

ı

labilir.

background image

İ